PIERWSZE CZYTANIE

Kpł 19, 1-2. 17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 3, 16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w  was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by  posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 2, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i  wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i  módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i  niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i  poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Przeczytany przed chwilą fragment pochodzi z tzw. Kazania na Górze. Mateusz Ewangelista ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza, który na nowej górze Synaj przekazuje nowemu Ludowi Bożemu nowe Prawo. A właściwie przekazuje „pełne” rozumienie Bożego Prawa, które dotychczas, w ramach Starego Testamentu, było podane w formie niedoskonałej, niepełnej, jako zaledwie swoiste ABC Bożej woli. Stąd słowa Jezusa: „słyszeliście, że powiedziano kiedyś…, a Ja wam powiadam teraz…”.

Tym samym okazuje się, że Jezus jest kimś więcej niż Mojżesz, gdyż ten ostatni nigdy nie ośmielił się tak komentować Bożego Prawa: on je jedynie przekazał. A Jezus mówi: „a Ja wam powiadam”. Jego zatem nauczanie ma autorytet Boski.

Wspomniana zasada: „oko za oko, ząb za ząb”, znana była na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Nie była to zasada zemsty, ale sprawiedliwej odpłaty, która wręcz broniła przed niczym nieograniczoną zemstą. Bóg jednak, jak słyszymy, oczekuje od człowieka czegoś więcej: by w ogóle nie stawiać oporu złemu, czyli nie odpowiadać złem na zło, lecz dobrem zło zwyciężać.

Inna, starotestamentowa norma: „będziesz miłował swego bliźniego”, odnosiła się kiedyś wyłącznie do drugiego Żyda. Nadto znalazła jeszcze swoje negatywne uzupełnienie w zasadach wspólnoty esseńczyków z Qumran nad Morzem Martwym, którzy nauczali, że nieprzyjaciela swego należy wprost nienawidzić.

I znowu Jezus komentując te wypowiedzi mówi: „A Ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Dlaczego tak? Bo Bóg pragnie, byśmy byli doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy jako ludzie stworzeni.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


Zamyślenia

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują".

Kiedy wybucha pożar, ludzie wzywają straż pożarną. Strażacy w cysternach wiozą wodę, którą będą gasić ogień. Co by się stało, gdyby do cystern wlali benzynę? Wyobrażasz sobie ogień polewany paliwem? Z całą pewnością taka straż pożarna nie miałaby racji bytu. Ogień gasi się wodą!

Na pewno masz takich znajomych, którzy podnoszą ci ciśnienie. Z pewnością są tacy ludzie, którzy ranią cię słowem. Być może masz wrogów, do których wysyłasz komunikat: po moim trupie ci przebaczę. Bez wątpienia ci ludzie nie są przyjemni. Jednak za każdym razem, gdy pod wpływem ich zachowania twoje serce płonie gniewem i nieprzebaczeniem, a ty gasisz to złością i zemstą, to… To jeszcze bardzo długo będziesz to gasił. Ba, z całą pewnością takie zachowanie niczego nie zmieni. Kolejne obszary twojego życia będą pochłaniane przez nienawiść. Jezus – chociaż nie był zawodowym strażakiem – daje dzisiaj znakomitą radę. On wie jak ugasić największe płomienie zła. Trzeba je systematycznie polewać wodą modlitwy i przebaczenia.

Ta lekcja nie jest prosta, ale spróbuj. Może warto dzisiejszą Komunię św. ofiarować w intencji swoich największych wrogów? Może warto odmówić Różaniec za tych, którzy cię skrzywdzili? Jeśli chcesz ugasić pożar, nie polewaj go benzyną nienawiści. Zaczerpnij z obfitego źródła miłości i zalej każdą ranę Dobrą Nowiną: miłuj nieprzyjaciół i módl się za tych, którzy cię prześladują. Jeśli jesteś synem światłości, to naśladuj swego Ojca. On jako pierwszy powiedział na krzyżu: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niech po twoim zachowaniu ludzie stwierdzą: niedaleko pada jabłko od jabłoni. Rzeczywiście ten człowiek to wykapany Tata.

"Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więzienia" (kard. Stefan Wyszyński).

ks. Kamil Dąbrowski