15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-00
e-mail: lp.laibihcra@tairaterkes

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.30 (środa 9.00 - 13.30, 14.00 - 16.00

numer konta: 60 1240 5211 1111 0000 4929 4914


Kurię Metropolitalną Białostocką stanowią instytucje i osoby, które wspomagają Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego w zarządzaniu Archidiecezją, a zwłaszcza w kierowaniu działalnością duszpasterską, administrowaniu Archidiecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej, komunikowaniu się z innymi kościelnymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz ze społecznością świecką. (kan. 469 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 14 I Synodu Archidiecezji Białostockiej).

Do najbliższych współpracowników Arcybiskupa Metropolity należą: wikariusz generalny, wikariusze biskupi, kanclerz, ekonom oraz dyrektorzy poszczególnych wydziałów Kurii. Wikariusz generalny wspiera Arcybiskupa Metropolitę w zarządzaniu Archidiecezją. Wykonuje akty administracyjne, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, z wyjątkiem tych spraw, które zarezerwował sobie Arcybiskup Metropolita. Do wikariusza generalnego należy także rozpatrywanie ważniejszych spraw bieżących, przyjmowanie interesantów oraz reprezentowanie Arcybiskupa Metropolity.

Wikariusze biskupi wykonują powierzone im funkcje w ramach uprawnień i zadań do których zostali powołani dekretami nominacyjnymi. Nominacja wikariuszy biskupich jest ważna na okres pięciu lat. Mogą być oni mianowani na kolejne pięciolecia.


Wikariusz Generalny
Bp dr hab. Henryk Ciereszko


Kancelaria Kurii

Kancelarię Kurii Metropolitalnej Białostockiej stanowią kanclerz, notariusze i sekretarze, radca prawny Kurii i rzecznik prasowy Kurii.

Kancelarią Kurii kieruje kanclerz. Głównym zadaniem kanclerza jest troska o sporządzane i wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum Kurii zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Kanclerz, notariusze oraz sekretarze Kurii sporządzają i uwierzytelniają pisma urzędowe, a w szczególności dekrety, dyspensy, zarządzenia i komunikaty. Notariusze i sekretarze wykonują swoje zadania w porozumieniu z kanclerzem. Kanclerz i inni notariusze troszczą się o bezpieczeństwo akt kurialnych oraz zajmują się ich porządkowaniem i sporządzaniem rejestrów dokumentów.

Zadaniem rzecznika prasowego Kurii jest kontakt ze środkami społecznego przekazu i innymi zainteresowanymi instytucjami, a w szczególności przedstawianie oświadczeń Kurii w sprawach interesujących media.


Kanclerz
Ks. dr Ireneusz Korziński

Kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity
Ks. dr Piotr Augustynowicz

Notariusze
Ks. dr Piotr Augustynowicz
Ks. Stefan Brzostowski
Ks. dr Tomasz Sulik

Sekretarz
S. Helena Duchnowska, MSF

Archidiecezjalny Inspektor Ochrony Danych
Ks. dr Adam Miastkowski
iod@archibial.pl

Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
mgr lic. Teresa Irena Margańska