PIERWSZE CZYTANIE

Syr 44,1.10-15

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.

Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 132,11.13-14.17-18

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo
posadzę na twoim tronie”.

Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida,
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2,25c

Alleluja, alleluja, alleluja

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA

Mt 13,16-17

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

„Widzieć” i „słyszeć” oznacza w języku biblijnym przyjmować w pełni Boże objawienie, być całkowicie otwartym na przemieniające słowa Słowa Wcielonego.

Z jednej strony dzisiejsza Ewangelia to pochwała i zachęta wobec tych, którzy dokładają wszelkich starań duchowych, aby niczego nie uronić z Bożych słów (jak uczniowie i Apostołowie, co wynika z wcześniejszego kontekstu tej wypowiedzi). Ale z drugiej strony mówi nam o wolnym, niczym nie zasłużonym darze Boga, który objawia swego Syna i – konsekwentnie – siebie samego wobec tych, którym chce. Wielu bowiem – jak słyszymy – było proroków i mężów sprawiedliwych w czasach Starego Testamentu, którzy pragnęli spotkać w swoim życiu Mesjasza, a nie było im to dane. I to nie dlatego, że na to „nie zasłużyli”, ale dlatego, że takie, a nie inne były plany Boże, Jego „upodobanie” (gr. eudokia).

Umiejmy zatem zawsze dziękować Bogu, za to, co jest nam dane, i cieszyć się z Jego decyzji i rozstrzygnięć w naszym życiu. Nie zazdrośćmy i nie narzekajmy, i nie żałujmy, że nie żyjemy w innych, rzekomo lepszych czasach. „Czasy” są zawsze skrojone na naszą miarę, na miarę naszej modlitwy i wiary.

A jeśli nie będziemy dziękować Bogu za to, co jest i co nam daje w swej łaskawości, to może się zdarzyć, że Bóg zabierze nam i to, co nam się wydaje, że jest naszą własnością…


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com