PIERWSZE CZYTANIE

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

Choroba i uzdrowienie Ezechiasza

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz – nie będziesz żył».

Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: «Ach, Panie, pamiętaj o tym, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.

Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: «Idź i powiedz Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego. Oto dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i  roztoczę opiekę nad tym miastem».

Powiedział też Izajasz: «Weźcie placek figowy i  przyłóżcie do wrzodu, a król będzie zdrowy!» Ezechiasz zaś rzekł: «Jaki będzie znak tego, że wejdę do domu Pańskiego?» Odpowiedział Izajasz: «Ten ci będzie znak od Pana, że spełni On to, co powiedział: Oto ja  cofnę cień wskazówki zegara o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza». I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b)

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Rzekłem: «W połowie dni moich *
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta».

Refren.

Mówiłem: «Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.

Refren.

Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, *
a Pan jego nić przeciął.

Refren.

Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, *
wśród nich dopełni się życie mego ducha.
Uzdrowiłeś mnie, Panie, *
i żyć dozwoliłeś».

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 12, 1-8

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat». A On im  odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Faryzeuszom, oburzonym, że uczniowie Jezusa zrywają kłosy, łuszczą je i jedzą ziarno w szabat, Jezus odpowiedział, że to szabat został ustanowiony ze względu na człowieka, a nie odwrotnie. Norma odpoczynku i zakazu pracy szabatowej została dana ze względu na człowieka. Podmiotem jest zatem człowiek i jego dobro. Jeśli ono tego wymaga, prawo o spoczynku szabatowym i zakazie pracy może być zawieszone. Kryterium oceny jest zawsze dobro człowieka.

Nie chodzi tu, oczywiście, o jakieś lekceważenie prawa szabatowego i umniejszanie stopniowe jego znaczenia i zakresu. Na pewno nie jest łatwo dokonać właściwej oceny i nie pójść „na łatwiznę”, ale jeśli rzeczywiście dobro człowieka będzie na pierwszym miejscu i będzie realnie brane pod uwagę, to wtedy nikt w swoich decyzjach nie pobłądzi.

Ostatecznie Jezus stwierdza, iż to On jest Panem szabatu. Czyli On go ustanowił ze względu na dobro człowieka i On nadal nad nim panuje. W przypadku wątpliwości należy zatem do Niego zwracać się o wyjaśnienie. Proste.

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com