PIERWSZE CZYTANIE

Iz 26, 1-6

Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a)

Refren: Błogosławiony, idący od Pana.
albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.

Refren.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.

Refren.

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś *
i stałeś się moim zbawcą.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!

Refren.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem *
i daje nam światło.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Iz 55, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć,
wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 7, 21. 24-27

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na  skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i  rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Dzisiejszą wypowiedź Jezusa można nazwać metodologiczną, uczy nas bowiem właściwej postawy chrześcijańskiej.

Nie każdy, który woła do Boga: „Panie, Panie!”, czyli modli się, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale tylko ten, kto wypełnia Jego wolę w swoim życiu. Inaczej mówiąc – ten, dla którego modlitwa jest motywem działania i pochylenia się z troską nad drugim człowiekiem: w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy, na uczelni.

Człowiek, który wyłącznie słucha Bożych słów – np. chodząc do kościoła, czytając Pismo święte i modląc się –, ale ich nie wypełnia w swoim życiu, jest porównany przez Jezusa do człowieka nierozsądnego (w tekście greckim: mōros, głupi, tępy), który dom swojego życia buduje cały czas na piasku, czyli bez mocnego fundamentu. Przyjdą życiowe nawałnice, choroby czy utrata pracy, i dom takiego człowieka runie jak domek z kart.

Jeżeli natomiast ktoś słucha Bożych słów i stara się żyć nimi każdego dnia, czyli wcielać je w swoje życie, ten jest nazwany przez Jezusa człowiekiem roztropnym, fronimos, który dom swojego życia osobistego czy rodzinnego buduje na mocnym fundamencie. Na niego, co prawda, też przyjdą różne życiowe nawałnice i choroby, i zwątpienia, ale jego dom nie runie, bo na skale, czyli na Chrystusie został zbudowany.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com