PIERWSZE CZYTANIE

Ag 1, 1-8

Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Czytanie z Księgi proroka Aggeusza

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do  Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:

«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański. Wówczas Pan skierował te  słowa przez proroka Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w  gruzach?

A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go do syta; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka.

Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren.

Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 9, 7-9

Herod chce zobaczyć Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.

A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Niektórzy ludzie, gdy słyszą o Jezusie i Jego nauce, jest im to zupełnie obojętne. Inni w pełni Go akceptują i przyjmują, nazywając Go swoim Mistrzem i Panem. Ale są też i tacy, którzy – podobnie jak Herod – na dźwięk Jego imienia są zaniepokojeni: niepokoją ich Jego słowa, Jego znaki, które czyni, Jego wymagania, które stawia i Jego niesamowite obietnice, które składa. „Któż więc jest tym, o którym takie rzeczy słyszymy?”

Najprostszą sprawą byłoby Go zobaczyć, tzn. doświadczyć Jego mocy w naszym życiu. Ale jak? Uganiać się po świecie za takimi czy innymi objawieniami? Wszystkie one mają wartość dodatkową, można rzec – uzupełniającą.

Tym pierwszym i podstawowym, i z pewnością natchnionym miejscem objawiania się Boga wobec nas, współczesnych, pozostaje Pismo święte, czytane i interpretowane we wspólnocie wiary, we wspólnocie Kościoła (na przykład na Eucharystii). Tylko ono daje nam pewną odpowiedź na nasze pełne oczekiwania i niepokoju pytanie: Kim Ty jesteś?

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ŚWIĘTO BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI, PREZBITERA, PATRONA MIASTA BIAŁEGOSTOKU:

PIERWSZE CZYTANIE

Lm 3, 17-26

Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana

Czytanie z Lamentacji

Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. I rzekłem: «Przepadła moc moja i ufność moja do Pana».

Wspomnienie udręki i nędzy - to piołun i trucizna stale je wspomina, rozważa we mnie dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam: Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano; ogromna jest Twa wierność.

«Działem mym Pan» - mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 23)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana..

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 1 J 4, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA
Łk 6, 27-36

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Starotestamentowa zasada: „oko za oko, ząb za ząb”, znana była na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Nie była to zasada zemsty, ale sprawiedliwej odpłaty, która wręcz broniła przed niczym nieograniczoną zemstą. Bóg jednak, jak słyszymy, oczekuje od człowieka czegoś więcej: by w ogóle nie stawiać oporu złemu, czyli nie odpowiadać złem na zło, lecz dobrem zło zwyciężać.

Inna, starotestamentowa norma: „będziesz miłował swego bliźniego”, odnosiła się kiedyś wyłącznie do drugiego Żyda. Nadto znalazła jeszcze swoje negatywne uzupełnienie w zasadach wspólnoty esseńczyków z Qumran nad Morzem Martwym, którzy nauczali, że nieprzyjaciela swego należy wprost nienawidzić.

I znowu Jezus komentując te wypowiedzi mówi: „A Ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze im czyńcie i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Dlaczego tak? Bo Jezus pragnie, byśmy byli miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec nasz niebieski, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy jako ludzie stworzeni.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com