PIERWSZE CZYTANIE

Am 8, 4-7

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a  bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b)

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
albo: Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Refren.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Refren.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

1 Tm 2, 1-8

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na  okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na  nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA

Łk 16, 1-13

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty  ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z  podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA KRÓTSZA

Łk 16, 10-13

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów:
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w  zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da  wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Pewien nieuczciwy zarządca defraudował majątek swego pana. Kiedy sprawa wyszła na jaw, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Ale wcześniej postanowił raz jeszcze naruszyć prawo kosztem swego pana, obniżając zobowiązania jego wierzycieli. Zyskał przez to przyjaciół, ale postąpił kolejny raz nagannie. Pan owego zarządcy (nie Jezus!), chociaż poniósł nowe straty, pochwalił go za jego przebiegłość i przemyślność.

A co Jezus na to? A Jezus w oparciu o tę historię zauważa smętnie, że synowie tego świata mają, niestety, w sobie więcej zaradności i zapobiegliwości w sprawach doczesnych, materialnych, aniżeli synowie światłości (czyli Jego uczniowie) w sprawach duchowych.

Stąd też płynie zachęta Jezusa skierowana do Jego uczniów, aby potrafili czynić sobie przyjaciół wykorzystując te dobra materialne, które posiadają. Żeby czynili to uczciwie i hojnie. Żeby w czynieniu dobra byli przebiegli i sprytni jak węże, ale niewinni jak gołębie.

Ostatecznie przecież wszelkie dobra materialne – jak komentuje Jezus – są rzeczą drobną w porównaniu z Królestwem niebieskim. To ono jest tym „prawdziwym dobrem” i do tego „własnym”, które czeka na uczniów Jezusa.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


Zamyślenia

"Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości".

Oglądając jakiś czas temu film o Pablo Escobarze, zdałem sobie sprawę z tego, jak twórcze staje się zło, by budować imperium nienawiści i pogardy. Główny bohater – z pozoru nieporadny człowiek – stworzył potężne struktury, aby bogacić się na handlu narkotykami. Posiadał niezwykłą umiejętność osiągania celu. Miał wizję, którą skrupulatnie realizował.
Nieraz zdarza się, że ludzie żyjący w Kościele, zamiast wspierać się w budowaniu dobra, zwalczają się nawzajem. Jezus poucza nas, że synowie ciemności często potrafią się dogadać i osiągnąć cel. Dlaczego my – synowie światłości – nie możemy bardziej współpracować w dziele ewangelizacji? Posiadamy różne powołania, dary i charyzmaty, ale jeden cel – Królestwo Boże. Ta różnorodność, jaką mamy w Kościele, ma być naszą mocą i siłą. Potrzeba nam – jak mawiał św. Wincenty Pallotti – „świętej współpracy” w dziele apostolskim Kościoła.

ks. Kamil Dąbrowski