PIERWSZE CZYTANIE
Ap 21, 5-7

Zwycięzca odziedziczy życie wieczne

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Rzekł Siedzący na tronie: « Oto czynię wszystko nowe ». I mówi: « Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe ».
I rzekł mi: « Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla Mnie będzie synem ».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren.

Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Refren.

Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Refren.

Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 1-5

Chlubimy się z ucisków

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. 1 P 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam
z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA
Łk 9, 23-26

Kto straci swoje życie dla Chrystusa, zachowa je

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Jezus mówił do wszystkich: « Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów ».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Zaprzeć się samego siebie oznacza zrezygnować z szukania wyłącznie własnej korzyści i wygody.

Wziąć swój krzyż każdego dnia oznacza podejmować codziennie trudy i wymogi chrześcijańskiego życia. Tylko w ten sposób idziemy za Chrystusem jako Jego uczniowie.

Kto chce zachować swoje życie tu, na ziemi, żyjąc z myślą tylko o sobie, ten straci je w wymiarze wieczności, jeżeli zaś ktoś straci swoje życie tu, na ziemi, ze względu na Jezusa, czyli żyjąc dla innych, ten je zachowa w wymiarze życia wiecznego.

Jeśli będziemy wstydzić się Jezusa, Jego nauczania i Jego krzyża teraz, w doczesności, w domu, w szkole, na uczelni, w miejscu pracy, to i On kiedyś zawstydzi się nas, gdy przyjdzie w swej chwale u kresu czasu.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com