PIERWSZE CZYTANIE

Ez 34, 11-12. 15-17

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i  uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i  mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i  mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Refren.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 15, 20-26. 28

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w  Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i  Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11, 9c. 10a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 25, 31-46

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:

„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i  nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do  Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co  uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Mateusz Ewangelista przedstawia nam dziś plastycznie obraz Sądu Ostatecznego. Podaje też bardzo jasne kryteria osądzenia każdego człowieka. Okazuje się, że nie będzie to ilość odmówionych modlitw, lecz postawa wobec bliźniego.

Czas adwentowego nawracania się niech nie będzie zatem czasem dodatkowego mnożenia modlitw, ale uczeniem się otwarcia na innych ludzi. Czasem pojednania, przebaczenia, przeproszenia.

Chodzi o to, by nasza codzienna modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, pomagała nam pochylać się z troską nad każdym potrzebującym naszej obecności. A przede wszystkim – nad naszą rodziną.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


Zamyślenia

Przesłaniem fundamentalnym Ewangelii jest zbawienie człowieka. Pismo Święte odpowiada na pytanie, które kryje się w duszy każdego wierzącego: w jaki sposób dostać się do raju? Da się to osiągnąć obierając Chrystusa za Króla.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia obraz Sądu Ostatecznego. Przy końcu czasów Jezus przyjdzie jako sędzia i oddzieli dobrych od złych. Każdy zostanie osądzony sprawiedliwie i otrzyma albo nagrodę, albo karę.
Warto jednak przyjrzeć się bliżej pewnym szczegółom, które dokładniej precyzują charakter królowania Jezusa. Na końcu czasów zgromadzi On wokół siebie „wszystkie narody”. Ewangelia nie precyzuje, czy Sąd będzie dotyczyć tylko wierzących, czy tylko chrześcijan.
Może zastanawiać fakt, że zarówno „błogosławieni Ojca”, jak i „przeklęci” pytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym?”. To pytanie zwraca uwagę na kryterium, według którego ludzie zostają osądzeni. Jest tu mowa o konkretnych postawach życiowych, które aktualizują się w czynach.
Obok Jezusa nie da się przejść obojętnie. Jest On obecny w świecie, w sposób szczególny w tych, którzy potrzebują pomocy. Zbawienie jest dla wszystkich, lecz odpowiedź na nie przejawia się w czynieniu dobra. W ten sposób każdy człowiek może spotkać się ze Zbawicielem, nawet jeżeli wprost jeszcze Go nie poznał.
Przesłanie Ewangelii skierowane jest oczywiście również do chrześcijan. Czynienie dobra ma wartość uniwersalną. Dlatego też tym bardziej ci, którzy poznali Jezusa są wezwani do kroczenia Jego śladami i do odnajdywania Go np. w chorych, cierpiących.
Ewangelista Mateusz zwraca szczególną uwagę na listę dobrych uczynków. Kroczyć za Jezusem, służyć Mu należy codziennie. Przejawia się to w konkretnych czynach.
Celem opisu Sądu Ostatecznego nie jest straszenie kogokolwiek potępieniem. Jezus musi na stałe zagościć w sercu każdego. Musi zakrólować w życiu. Wtedy nie będzie problemu z dostrzeżeniem jego oblicza w bliźnich. Każdy musi uczynić refleksję nad tym, co to znaczy królować, i jakiego typu Królem jest Chrystus. Niech pomocą w tej refleksji będą słowa św. Jana Pawła II z jego pierwszej encykliki Redemptor hominis, gdzie pisał: „Królować, to znaczy służyć”.

ks. Tomasz Sulik