PIERWSZE CZYTANIE
1 P 5,1-4

Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na  niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1-2a.2b-3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 16,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr - Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, allelujaEWANGELIA
Mt 16,13-19

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w  niebie”.

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

W rozumieniu Kościoła katolickiego, przeczytany przed chwilą fragment nazywany jest obietnicą nadania prymatu, czyli pierwszeństwa w gronie uczniów, osobie Szymona Piotra. To on bowiem, pozwalając się bardziej poprowadzić Bożemu natchnieniu aniżeli tylko logice „ciała i krwi”, czyli czysto ludzkiemu rozumowaniu, wypowiedział znamienne słowa, które w ustach prawowiernego Żyda trącą herezją. Tłumacząc ten semicki zwrot na język polski otrzymujemy bowiem zdanie: Ty jesteś Mesjaszem, prawdziwym Bogiem.

Jezus jednak chwali wypowiedź Szymona, nazywając go „szczęśliwym”, makarios, i nadaje mu nowe imię, co wskazuje na Jego władzę nad nim oraz na misję, którą odtąd Szymon ma spełniać: ma stać się skałą (aram. kêfā, gr. petros, Piotr). Jest to, nota bene, imię, które przedtem nie było znane jako takie, a którego twórcą jest właśnie Jezus.

Na tej skale Jezus zbuduje swój Kościół (termin grecki ekklēsia pochodzi od czasownika ek-kaleō, "wywołuję", czyli chodzi o taką wspólnotę wiary, której członkowie są "wywołani" przez Jezusa z tego świata i stanowią odtąd Jego własność).

Co więcej, Jezus obiecuje, że "bramy piekielne", czyli szatan, nigdy tej wspólnoty nie przezwyciężą. Jeżeli ktoś zatem trwa we wspólnocie Kościoła – a dokonuje się to poprzez karmienie Bożym pokarmem, czyli sakramentami: Sakramentem Pokuty, Eucharystii, oraz Bożym Słowem – ten może być w 100% pewny, że szatan nigdy go nie złamie.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com