PIERWSZE CZYTANIE

Rz 3, 21-30a

Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w  odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa.

Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że  człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od  pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc)

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Refren.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Refren.

Pokładam nadzieję w Panu, *
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
Dusza moja oczekuje Pana *
bardziej niż strażnicy poranka.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 11, 47-54

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a  niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Słowa usłyszane przed chwilą są ostrą przestrogą skierowaną przez Jezusa do Jego adwersarzy: faryzeuszów i uczonych w Prawie. Jezus zapowiada im, że na nich i na tym przewrotnym pokoleniu dokona się jakieś ostatecznie rozliczenie z przeszłością Narodu Wybranego, jakby zamknięcie pewnego etapu historii wzajemnych relacji między Bogiem a człowiekiem.

Wraz z Jezusem przyszło „nowe”, ale oni nie chcą tego uznać. Wzięli „klucze poznania”, czyli mają od Boga dane wszelkie predyspozycje, by być dobrymi przewodnikami duchowymi na drogach do Królestwa, ale nie dość, że sami nie są zainteresowani wejściem, to jeszcze – co gorsze – innym przeszkadzają, składając wobec nich fałszywe świadectwo swego życia.

Nie bez pewnej dozy ironii i smutku Jezus stwierdza, że ich przodkowie mordowali proroków, a oni teraz – jakby chcąc naprawić ich błędy – stawiają prorokom pomniki. Tym samym „uwieczniają” przestępcze czyny swoich przodków, ale sami i tak nadal zachowują ich przewrotny styl postępowania.

Postawienie pięknego, marmurowego nagrobka na cmentarzu swoim zmarłym, jakkolwiek może być hojnym gestem, raczej nie zadośćuczyni naszemu złemu czy lekceważącemu odnoszeniu się do nich za ich życia na ziemi. W ten sposób nie naprawi się ani błędów swoich, ani ich. Potrzebna jest modlitwa w ich intencji oraz zmiana naszego postępowania. Tylko ona będzie właściwym wyrazem naszej miłości i szacunku wobec zmarłych.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com