Czytania na niedzielę 26.04.2015

PIERWSZE CZYTANIE   (Dz 4, 8-12)

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:

"Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni".PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 118,1i8.9i21.22-23.26i28cd)

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowiek

Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.


DRUGIE CZYTANIE   (1 J 3, 1-2)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 10, 14)

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.


EWANGELIA  (J 10,11-1)

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:

"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Medytacja nad Słowem

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że to On właśnie jest owym dobrym pasterzem, na którego oczekiwały całe pokolenia Izraela i na którym wypełniają się obietnice starotestamentowe, zapowiadające mesjańskiego Pasterza, posłanego przez Boga Jahwe dla ratowania swego narodu (np. w Ez 34).

Jezus jest prawdziwym pasterzem, ponieważ nie ucieka i nie opuszcza owczarni w sytuacji zagrożenia (jak najemnik), ale oddaje nawet własne życie w jej obronie.

Celem Jego pasterskiej misji nie jest wyłącznie Naród Wybrany Izraela, jak to wstępnie sugerują teksty Starego Testamentu. Okazuje się, że Mesjasz-Pasterz „ma także inne owce, które nie są z tej zagrody”. One też mają wejść w skład jednej owczarni, której On będzie jedynym Pasterzem. Tą nową, pełną owczarnią jest Naród Wybrany Kościoła.

Jezus wypowiada te słowa w obliczu zbliżającej się męki i śmierci. Oddaje swe życie za owce świadomie i dobrowolnie: „nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać”.

Jak dobrze i kojąco jest usłyszeć, że Jezus jest także moim pasterzem i że z miłości do mnie oddaje nawet własne życie, i że dramatyczne doświadczenia Jego męki i śmierci nie kończą „historii zbawienia”, ani też nie wymknęły się spod Jego Boskiej kontroli. On przecież ma moc swoje życie oddać i znów je odzyskać.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.comZAMYŚLENIA

Przeżywamy okres wielkanocny, a mimo to dzisiejsza Ewangelia nie mówi o Zmartwychwstaniu, a o pasterzu. Ta zmiana tematu jest jednak pozorna.
Jedna z pieśni pasyjnych, śpiewana szczególnie podczas Triduum Paschalnego, ma następujący refren:
„Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud”.
Słowa te wyrażają to, czego dokonał i o czym mówił Jezus: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). Ale to oddanie życia ma wymiar paschalny, wszak misja Dobrego Pasterza nie kończy się wraz z Jego śmiercią. „Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać”(J 10,17-18). Światło Zmartwychwstania każe nam odczytać na nowo te słowa Ewangelii. Jezus dobrowolnie ofiarował się na śmierć krzyżową, by ochronić swoją owczarnię od śmierci wiecznej. Powiedział: „Życie moje oddaję za owce”(J 10,15). „Oto w tym miejscu jesteśmy bezpośrednio wprowadzeni w sam środek, na szczyt tajemnicy objawienia Pana Boga jako Pasterza swego ludu. Tym centrum i szczytem jest Jezus, dokładniej ten Jezus, który umiera na krzyżu i powstaje z grobu dnia trzeciego, powstaje wraz z całą ludzkością, i w ten sposób włącza nas, każdego człowieka, w swoje przejście ze śmierci do życia. To wydarzenie – Pascha Chrystusa – w którym dokonuje się w pełni i ostatecznie dzieło pasterskie Pana Boga, jest wydarzeniem ofiarnym; stąd też Dobry Pasterz i Najwyższy Kapłan spotykają się w osobie Jezusa, który za nas oddał życie” (Benedykt XVI, 29.04.2012).
Biskup św. Augustyn, żyjący w IV w., mówił: „Choć lękam się tego, kim jestem dla was, pociesza mnie to, kim jestem z wami. Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem”. (Mowy, 340, 1). Słowa te w pełni oddają duchowy sens dzisiejszej niedzieli, zwanej Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to dzień uwrażliwienia naszej odpowiedzialności za dobro Kościoła, a z tym się wiąże refleksja i modlitwa o nowe powołania w Owczarni Chrystusowej.


ks. Tadeusz Golecki


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO