Czytania na niedzielę 29.11.2015

PIERWSZE CZYTANIE   (Jr 33, 14-16)

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14)

REFREN:   Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.


DRUGIE CZYTANIE    (1 Tes 3, 12-4,2)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ      (Ps 85, 8)

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.


EWANGELIA 
   (Łk 21,25-28.34-36)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.Medytacja nad Słowem

Obraz iście „apokaliptyczny”, sytuacja beznadziejności, gdy człowiek widzi zbliżające się nieszczęście i nie jest w stanie nic uczynić, aby to zmienić, aby przed tym się uchronić.

Nawet nie sam widok kataklizmów, ale świadomość ich nieuchronnego nadejścia wywoła paraliżujący strach i mdlenie.

Prawdziwe znaki końca, bez żadnej możliwości ucieczki dokądkolwiek i bez możliwości ich odroczenia.

I wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. Jest to nawiązanie do wizji z Dn 7,13n. Ten znak zdominuje wszystko, będzie widoczny wszędzie, od krańca do krańca ziemi.

Wówczas chrześcijanie winni wyprostować się i podnieść głowy, ponieważ zbliża się ich uwolnienie, wyzwolenie. Nie tyle od kataklizmów, co raczej od prześladowań i nienawiści. Koniec tego świata dokona się bowiem ze względu na nich, by położyć wreszcie kres nienawiści i eskalacji zła.

Jezus przestrzega swoich uczniów, aby ich serca nie były obciążone przez trzy czynniki. Pierwszy to kraipale, czyli zawroty i bóle głowy wywołane nadmiernym piciem alkoholu; szerzej: pijackie zachowanie pozbawione moralnych zahamowań. Drugi to methe, czyli pijaństwo, upicie się. Trzeci to merimnai biotikai, troski i zmartwienia codziennego życia. Pierwsze dwa wydają się łączyć ze sobą i wskazują na pijaństwo i jego negatywne konsekwencje moralne.

Potrzeba czuwania nad sobą w w/w kwestiach jest stale aktualna. „Dzień” Syna Człowieczego nadejdzie bowiem na wszystkich mieszkańców ziemi niespodziewanie niczym potrzask.

Jezus wzywa więc do modlitwy i czuwania nad sobą „w każdym czasie”: chodzi tu o nieustanny żywy kontakt z Bogiem.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA

Dzisiejszy fragment Ewangelii jest tak plastyczny, że często służy artystom jako temat do malowania wspaniałych obrazów o Sądzie Ostatecznym. Wystarczy wspomnieć choćby freski Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie czy też Luki Signorellego z katedry w Orvieto. Ale czynnikiem, może zapominanym, a odgrywającym wielką rolę w tym opisie ewangelicznym, jest CZAS. To przecież właśnie w nim rozwija się i przebiega nasze życie, to w nim dokonuje się historia Zbawienia. To przy końcu czasów „ludzie ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.” I choć Jezus mówi o dniach, które mają nadejść, to jednak wyraźnie odnosi się do naszych konkretnych sytuacji, do czasów, w jakich żyjemy. „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,...” (Łk 21,34). Kiedy mówimy o darach Bożych, wtedy często myślimy o naszym życiu, rodzinie, zdrowiu, czy innych łaskach duchowych i materialnych. Być może zapominamy, że jednym z największych dobrodziejstw, jakim jest właśnie CZAS. Doskonale to ujął autor starotestamentalnej Księgi Koheleta:
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju” (Koh 3,1-8).
Może się to wydawać paradoksalne, że rozpoczynając nowy rok liturgiczny słyszymy o końcu świata. „Dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 600). Zamiarem Jezusa nie jest jednak wzbudzenie w nas strachu, ile raczej zachęta do dobrego korzystania z tego, co nam daje. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...’’ (Łk 21,36). Wtóruje Mu św. Paweł udzielając wszystkim trafnej wskazówki na nasz Adwent: „...stawajcie się coraz doskonalszymi!” (1 Tes 4,1).


ks. Tadeusz Golecki

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO