PIERWSZE CZYTANIE

Hbr 9, 1-3. 11-14

Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne. Za  drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę «Święte Świętych». Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie.

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z  krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mk 3, 20-21

Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Różne opinie krążyły o Jezusie w środowisku palestyńskim. Tłumy były Nim zachwycone, bo leczył i wypędzał złe duchy, a do tego karmił chlebem w obfitości i pięknie nauczał. Ale już odmienne opinie pojawiały się wśród faryzeuszów i uczonych w Piśmie: mówili, że ma Belzebuba w sobie i jego mocą wypędza złe duchy.

Różnorodność opinii nie ominęła też najbliższej rodziny Jezusa, Jego krewnych i bliskich. Ci z kolei widząc, co się dzieje i dokąd zmierza Jego działalność, byli przekonani, że odszedł od zmysłów. Wybrali się więc, aby Go powstrzymać i w ten sposób uchronić przed aresztowaniem czy nawet śmiercią. Groziła ona bowiem nie tyle ze strony rzymskich wojsk okupacyjnych, co raczej ze strony rodzimego środowiska arcykapłanów i uczonych w Piśmie, oburzonych na Jezusa z powodu m.in. niezachowywania praktyk i tradycji żydowskich, że wspomnimy choćby szabat.

Każda opinia jest zawsze subiektywna i stąd odmienna od innych. My też możemy mieć różne zdania na różne sprawy. Ważne, żeby były uczciwe i poszukujące prawdy. Bo szukanie prawdy jest zawsze szukaniem Jezusa, który powiedział o sobie: „To właśnie Ja jestem Prawdą”.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com