Czytania na niedzielę 27.07.2014

PIERWSZE CZYTANIE   (1 Krl 3,5.7-12)

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: Proś o to, co mam ci dać. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.


PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 119,57.72.76-77.127-130)

REFREN:    Jakże miłuję prawo Twoje, Panie

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.DRUGIE CZYTANIE   (Rz 8,28-30)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Mt 11,25)

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.


EWANGELIA   (Mt 13,44-52)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Medytacja nad Słowem

Obie przypowieści, zarówno o skarbie ukrytym na polu, jak i o drogocennej perle, mają jedną wspólną myśl: ten, kto je znajdzie, sprzedaje wszystko, co posiada, aby je nabyć, i to w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Królestwo Boże jest więc ukazane jako największa wartość, dla której warto pozbyć się wszystkich innych dóbr, które się posiada. A można je zdobyć tylko i wyłącznie na drodze uczciwych i prawych działań podjętych w tym celu. Królestwa Bożego nie uzyska się zatem przemocą, przekupstwem, oszustwem, „po znajomości” czy przypadkowo. Wszystkie działania muszą mieć znamiona fair play. Inaczej mówiąc, muszą być ewangeliczne.

Czy metody i środki, których używam obecnie, mają te znamiona?

Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Dopiero po wyciągnięciu jej na brzeg dokonuje się właściwej selekcji ryb.

Co to znaczy? To znaczy, że czas Kościoła – tej wstępnej i widzialnej fazy Królestwa Bożego – jest czasem gromadzenia różnych ludzi, którzy nie zawsze odpowiadają standardom chrześcijańskiej wspólnoty wiary. Dopiero „koniec świata” stanie się momentem selekcji i ostatecznego triumfu sprawiedliwości, uczciwości, miłości i dobra.

Póki co, trzeba nam zatem mieć wiele cierpliwości wobec innych i… okazywać wiele czuwania nad sobą. Byśmy sami przypadkiem nie zostali uznani za niezdatnych, jak pisze św. Paweł w liście do gminy w Koryncie (1Kor 9,27).


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA


Prawie wszystkie kultury posiadają opowieści o poszukiwaczach skarbów, o tych, którzy chcą znaleźć „magiczny kamień” czy też odkryć przepis na dobrobyt. Opowiadania te wyrażają wspólne wszystkim ludziom pragnienie szczęścia. Jeśli przypatrzymy się naszym modlitwom osobistym to dostrzeżemy w nich to, co jest nam cenne, co jest skarbem, którego pragnie nasze serce. Z pewnością prosimy Pana o zdrowie nasze i naszych bliskich, o dobro w naszej rodzinie, o miejsce pracy, o pieniądze, o powodzenie w życiu, o rozwiązanie różnych codziennych problemów.... Krótko mówiąc, chcemy czuć się dobrze.
Młody król Salomon nie prosi Boga o długie życie, o bogactwa, ani o zgubę swoich nieprzyjaciół, ile raczej o „serce pełne rozsądku”, otwarte na działanie Pana, to znaczy Jemu posłuszne.
Ojciec życia monastycznego na Zachodzie, św. Benedykt z Nursji (V-VI w.) nazywał mnichów „poszukującymi Boga”. „Quaerere Deum” – szukać Boga i stawiać Go na pierwszym miejscu w swoim życiu to główny ideał mnicha, ale powinien on stać się też ideałem każdego chrześcijanina.
„Quaerere Deum – szukanie Boga i pozwalanie, by nas odnalazł, jest tak samo potrzebne dziś, jak i w przeszłości. (...) To co było podstawą kultury Europy, poszukiwanie Boga i gotowość, by Go słuchać, również dzisiaj pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury” (Benedykt XVI, 12.09.2008)”
„W przypowieści o skarbie ukrytym i perle, Zbawiciel poucza o wartości Kościoła i jego środkach zbawiennych, podkreślając zarazem uczucia, które ożywiać powinny nas wszystkich względem tego skarbu i klejnotu. Skarbem tym jest Ewangelia i łaski Miłosierdzia Bożego, otrzymywane w Kościele w sakramentach świętych. Jest to wielki skarb nadprzyrodzony, ukryty i niedostrzegalny zewnętrznie, który należy cenić ponad wszystko. Perłą również jest Ewangelia i to, co nam podaje nieskończone miłosierdzie Boże w Kościele w postaci łaski, prawdy i chrześcijańskiej doskonałości” (bł. ks. M. Sopoćko).
Dlatego w liturgii tej niedzieli prosimy Boga, abyśmy pod Jego rządami i Jego przewodnictwem „dobrze używali rzeczy przemijających, nieustannie ubiegając się o dobra wieczne” (Kolekta mszalna).

ks. Tadeusz Golecki


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO