PIERWSZE CZYTANIE

Jr 20, 10-13

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:
«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na  niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on  da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †
dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Refren.

Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.

Refren.

Wysłuchaj mnie, Panie, †
bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.

Refren.

Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morze i wszystko, co w nim żyje.

Refren.


DRUGIE CZYTANIE

Rz 5, 12-15

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od  Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z  darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na  wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 15, 26b. 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Mt 10, 26-33

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co  mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Z tekstu dzisiejszej Ewangelii jasno wynika, że w perspektywie życia wiecznego chrześcijanin winien „bać się” wyłącznie Boga, czyli Tego, który ma władzę nad życiem i doczesnym, i wiecznym człowieka.

My boimy się często ludzi, którzy nam mogą uczynić jakąś krzywdę słowem czy czynem, ale tak naprawdę to przecież nie są oni w stanie zagrozić naszemu życiu wiecznemu, nawet jeśli odbiorą nam życie doczesne. Tylko Bóg ma nad nim władzę i dlatego tylko Jego trzeba nam się „bać”, czyli – w rozumieniu biblijnym – czcić Go i szanować w naszych myślach i słowach ponad wszystko.

Są jednak ludzie, którzy – jakkolwiek nie są w stanie odebrać nam wiecznego życia z Bogiem – to przecież mogą nam wiele duchowo zaszkodzić w ramach naszego życia doczesnego. Chrześcijanin winien się zatem wystrzegać osób, mediów, które mogą go „gorszyć”, tzn. uczynić gorszym, złym. Winien wystrzegać się tych, którzy kłamią, którzy głoszą nieprawdę, którzy postępują nieuczciwie, bo może tymi antywartościami nasiąknąć jak gąbka i w końcu sam przestanie rozróżniać między dobrem a złem lub wręcz zło zacznie nazywać dobrem.

Życie chrześcijanina na ziemi winna zatem charakteryzować postawa czuwania i ufności. Rozważnego czuwania wobec osobowego Zła i dziecięcej ufności wobec osobowego Dobra.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


Zamyślenia

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zawiera wezwanie Jezusa, aby się nie bać. Strach nieraz paraliżuje człowieka, powoduje, że czuje się on całkowicie niezdolny do działania. Chrześcijanin, który często musi stawiać czoła swoim obawom, lękom musi uświadamiać sobie, że Bóg nie zostawia go samego i roztacza nad nim opiekę.
Prorok Jeremiasz daje o tym świadectwo w obliczu powszechnej nienawiści ukierunkowanej na niego. Czuje się osamotniony i zrezygnowany. Jednak zdaje sobie sprawę, że ludzkie zamiary są niczym wobec mocy Bożej: „Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą”.
Ewangelia przytacza słowa Jezusa, który w podobnym tonie zachęca, aby się nie bać. Pan Bóg czuwa nad swoim stworzeniem. Jeden tylko raz mówi, że należy bać się „Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”.
Jezus zachęca, aby uczniowie oddali się całkowicie misji głoszenia: „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach”. Mimo że pełnienie tej misji jest związane z niebezpieczeństwami, to jednak właśnie to zapewni im ochronę. Wiara w Jezusa, miłość do Niego, oddanie się głoszeniu Jego nauki.
Świadomość uczniów, że „nawet (ich) włosy na głowie są policzone”, powinna mobilizować ich do głębszego zawierzenia Bogu. „Wierzący nie lęka się niczego, bo wie, że jest w rękach Boga, wie, że ostatnie słowo nie należy do zła i tego, co nieracjonalne, lecz, że jedynym Panem świata i życia jest Chrystus, wcielone Słowo Boże, który tak nas umiłował, że złożył w ofierze samego siebie, umierając na krzyżu dla naszego Zbawienia. Im bardziej pogłębiamy naszą zażyłość z Bogiem, przesyconą miłością, tym łatwiej nam pokonać jakikolwiek rodzaj lęku” (Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 22 czerwca 2008).
Chrześcijanin musi być silny wiarą, aby nie być sparaliżowany strachem, musi również być świadomy swojej misji, do wypełnienia której wzywa go Jezus. Obok Zbawiciela nie da się przejść obojętnie. Zawsze trzeba dokonać wyboru. Kto Go wybierze, może być pewien, że nie będzie zatracony, bo sam Chrystus będzie za nim świadczył: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

ks. Tomasz Sulik