Czytania na dzień 01.11.2014

PIERWSZE CZYTANIE   (Ap 7,2-4.9-14)

Czytanie z Księgi Apokalipsy

Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 24,1-6)

REFREN:   Oto lud wierny, szukający Boga

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.


DRUGIE CZYTANIE    (1 J 3,1-3)

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ      (Mt 11,28)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.


EWANGELIA    (Mt 5,1-12a)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.


Medytacja nad Słowem

Dzisiejsza Ewangelia jest początkiem pierwszej spośród pięciu wielkich mów Jezusa, które Mateusz zamieścił w swojej wersji życia i nauczania Mesjasza. Ponieważ kieruje swą Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, tzw. judeochrześcijan, dlatego ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza, który – podobnie jak Jego pierwowzór – pozostawia nowemu Izraelowi nowy Pięcioksiąg, czyli nowe Prawo.

Pierwsza mowa, określana Kazaniem na Górze, zawiera niejako konstytucję przychodzącego w osobie Jezusa Królestwa Bożego. Osiem błogosławieństw, obrazujących niebiańską doskonałość życia chrześcijańskiego, jest swoistym exposé, czyli tekstem programowym nowej wspólnoty uczniów Jezusa. Jakkolwiek dotyczą one różnych aspektów życia i przekazują różne „nagrody” za wierność Bogu, to jednak spina je jedna klamra: wszyscy tak postępujący odziedziczą Królestwo niebieskie.

Warto zatem wytrwać w wierności Jezusowi, warto iść za Nim niosąc krzyż chrześcijańskiego życia, swoich obowiązków, cierpień, chorób, niezrozumienia.

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie!”


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA


„Sezonowa obniżka!”, „Wyprzedaż!”, „Wszystko od 20% do 50% taniej!!!”. Często witrynach sklepowych lub na różnorakich ulotkach czy ogłoszeniach możemy spotkać tego typu informacje, zachęcające nas do zakupów. Sklepy i supermarkety chcą w ten sposób pozbyć się produktów, które zalegałyby w magazynach i w przyszłym roku, być może, wyszłyby z mody. Wyprzedaże są więc korzystne kupującym, gdyż za mniejszą cenę mogą nabyć towar, a także sprzedającym, w myśl zasady „lepiej trochę, niż nic”.
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest czasem obniżek! Bóg stawia nam konkretne wymagania w dostaniu się do nieba i nie robi jakiś zasadniczych ulg, „bo takie są czasy”. Jego wymogi wobec człowieka nie zmieniają się, nawet, jeśli jest mały na nie „popyt”! Jezusowe błogosławieństwa nie są „towarem” dla wybranych, ale dotyczą wszystkich swoich naśladowców ze wszystkich „narodów i pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Kto staje po stronie Jezusa, będzie szczęśliwym, błogosławionym.
Zalicza się do nich
- ten, kto nie zamyka się na innych, nawet, jeśli cierpi, więcej, staje się solidarnym z cierpiącymi,
- ten, kto łaknie sprawiedliwości wobec niesprawiedliwości, jaka dotyka innych, choćby nawet nie należeli do jego rodziny czy do grona przyjaciół,
- ten, kto umie patrzeć na różne sytuacje z wewnętrznym spokojem, bez pochopnego osądzania i potępiania innych,
- ten, kto poza błaganiem o miłosierdzie, umie stosować to miłosierdzie wobec swego bliźniego,
- ten, kto zgadza się być nawet krytykowanym, tylko dlatego, że opowiedział się po stronie słabszych,
- ten, kto jest uczciwym, pomimo, że uczciwość nie jest w modzie,
- ten, kto decyduje się wytrwać przy Chrystusie, choćby to wiązało się z pewnymi wyrzeczeniami.
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,12).


ks. Tadeusz Golecki


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO