Uczestnicy zjazdu mieli okazję wysłuchania dwu ciekawych wykładów o niezwykle aktualnej tematyce. Konferencję prowadził ks. dr hab. Andrzej Proniewski kierownik Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Pierwszy wykład pt. „Jak głosić Chrystusa” wygłosił Bp dr hab. Wiesław Śmigiel – Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej. Rozpoczął go następującym pytaniem: „To, że Jezus jest Jedynym Panem nie podlega dyskusji, ale jak tę prawdę przekazać współczesnemu człowiekowi?”. Następnie Prelegent wskazał, że zadanie to nie jest łatwe ze względu na występujące i niepokojące zjawiska, jakim są m.in. „chrześcijanie wierzący, ale niepraktykujący, religia zamknięta w obszarze prywatności, spadek regularności praktyk religijnych, nasilający się antyklerykalizm, nie przyjmowanie kapłana po kolędzie, pełzający a więc często niedostrzegalny sekularyzm".

Biskup Śmigiel zauważył również negatywne skutki eksplozji technik internetowych, a wśród nich „wirtualną rzeczywistość”, w której żyje wielu ludzi, „spłaszczenie języka” i „zanik kontaktów międzyludzkich”. Nazwał internet „współczesną wieżą Babel”, w której „niestety, choć mówimy tym samym językiem nie zawsze jednak o tej samej Prawdzie. Prowadzi to często do prymitywizacji przepowiadania, które nie ma źródła w Biblii, Liturgii, Tradycji, ale czerpie je skądkolwiek” – podkreślał.

„Głoszenie Ewangelii, aby było skuteczne winno przede wszystkim stwarzać warunki do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, to On ma być istotą przepowiadania. Przekazywać wiarę to kształtować mentalność w obecności Ducha Świętego. Zadanie to jest nie tylko przywilejem, ale też warunkiem zbawienia chrześcijan” – mówił prelegent. Wskazywał, że Dobra Nowina, która niesie radość i nadzieję „nie można zatem skupiać się w jej przepowiadaniu na psychologii grobu, po nim bowiem nastąpiło Zmartwychwstanie”. „Pomocą w przekazywaniu wiary w życiu parafialnym winno być, zatem właściwe przygotowanie rekolekcji, misji świętych z największym naciskiem na kerygmat; korzystanie z Nowej Ewangelizacji, tworzenie zespołów ewangelizacyjnych, szukanie nowych form, by przybliżać do Jezusa; solidne przygotowanie homilii; zorganizowanie katechez dla młodzieży i dorosłych.”

Na pytanie „Jak ewangelizować o Jezusie Chrystusie?” Bp Wiesław Śmigiel odpowiadał: „radośnie, z pełnym zaangażowaniem, zwięźle, odważnie, bez wstydu i kompleksów, atrakcyjnie. Będzie to możliwe wówczas, gdy sami przepowiadający staną się prawdziwymi świadkami wiary.”

Drugi wykład pt.: „Tożsamość katolików świeckich i ich misja w głoszeniu Jezusa Chrystusa” wygłosiła Halina Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Swoje wystąpienie rozpoczęła od stwierdzenia: „Człowiek ma prawo…”. Rozwijając je wskazała na niewłaściwe wykorzystanie tej prawdy i jej zgubne skutki, jakimi są chociażby aborcja, eutanazja, profanacja rzeczy świętych itp., zjawiska coraz częściej występujące we współczesnym świecie i zyskujące poparcie władz różnych krajów.

W swoim wykładzie zwróciła uwagę na to, że „człowiek ma prawo do życia, zaś katolicy bardzo często stają w obronie tego prawa". Podkreślała, że  ich zadaniem jest przeciwstawianie się cywilizacji śmierci jak nazywał ją błogosławiony Jan Paweł II. Kolejnym poruszanym zagadnieniem było prawo do godnego życia, w tym do pracy. „Coraz gorsze warunki, bezrobocie, ucieczki do innych krajów, «eurosieroty» to problemy codzienne” – wskazywała prelegentka. „Akcja Katolicka stara się wspierać tych, którzy sami sobie nie mogą pomóc poprzez wsparcie, pomoc w poszukiwaniu pracy, wskazywanie możliwości przekwalifikowania się” - mówiła.

Przypominała, że problemem współczesnego świata jest także wychowanie młodego pokolenia. Jak zauważyła „coraz częściej, rodzice chcieliby przenieść ten obowiązek na szkołę i Kościół”. Pani Prezes zapewniała, że Akcja Katolicka w Polsce podejmuje konkretne działania organizując przedszkola, szkoły czy świetlice środowiskowe wspomagając, ale nie wyręczając rodziców w pracy wychowawczej.

Zdaniem Halina Szydełko najnowszym zagrożeniem społecznym staje się ideologia gender, która zaciera różnice płci czy ról społecznych. „Potrzeba nam, więc poznawania tych zagrożeń, by móc im przeciwdziałać, potrzeba odwagi, by bronić słusznych racji, praw naturalnych i Bożych” – mówiła, dodając, że „Akcja Katolicka podejmuje różne działania. Apeluje o godne przeżywanie niedzieli, promuje prawdziwą kulturę, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych ludzi i pragnie pomóc im w przeżywaniu wiary”.

Jak podkreślała Pani Prezes „zadaniem katolików jest także włączanie się w różne struktury władzy, by również w tych środowiskach stawać się świadkami Chrystusa. „Aby to dobrze czynić trzeba edukować, docierać do innych, organizować się i wreszcie być aktywnym”.

W dalszej części spotkania odbyła się krótka dyskusja związana z przedłożonymi tematami. Zebrani wysłuchali także ogłoszeń Wydziału Katechetycznego. Na zakończenie spotkanie dyskusję podsumował Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. Po odśpiewaniu kolędy „Mędrcy świata” udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.