Konferencja została zorganizowana została ku uczczeniu Abp. Edwarda Kisiela, który poświęcił katechizacji ogromną część swej posługi duszpasterskiej w Kościele białostockim. Konferencji towarzyszyło jej otwarcie wystawy zatytułowanej: „W czterech ścianach małej salki…", która będzie czynna do końca grudnia 2013 r.

Obrady rozpoczęły się o godz. 14.00. Otworzył je ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Dalszą część konferencji poprowadził ks. dr Adam Szot, kustosz Archiwum oraz główny organizator konferencji.

Cykl referatów rozpoczął ks. dr Bogdan Skłodowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wystąpieniem pt. „Katechizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1990. Zarys problematyki”. Kolejnym prelegentem była prof. dr hab. Hanna Konopka, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, która wygłosiła referat na temat „Apel Sztokholmski instrumentem walki władz komunistycznych z katechizacją na Białostocczyźnie". Przed przerwą referat pt. „Laicyzacja dzieci i młodzieży w latach 1945-1956 w polityce oświatowej władz" zaprezentowała mgr Emilia Świętochowska, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku.

Podczas przerwy uczestnicy mogli zwiedzić wystawę o katechizacji, na którą składają się archiwalne zdjęcia, dokumenty i materiały katechetyczne. Została zainscenizowana także mała salka katechetyczna.

Drugą część konferencji rozpoczął ks. dr Adam Szot, podejmując problematykę określoną tytułem referatu „Okólnik 26 Ministerstwa Oświaty z 1958 r. i jego reperkusje na Białostocczyźnie". Następnie dr hab. Krzysztof Sychowicz, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku w przedłożeniu pt. „Usunięcie religii ze szkół w 1961 r.” omówił działania władz komunistycznych poprzedzające definitywną decyzję o likwidacji nauki religii w szkołach oraz reperkusje z tym związane. Kolejnym prelegentem był dr hab. Artur Pasko z Uniwersytetu w Białymstoku, który omówił temat „Wydarzenia sportowe roku 1966 a Milenium Chrztu Polski”.

Po kolejnej przerwie nastąpiła prezentacja multimedialna filmu przygotowanego przez mgr Martę Wróbel, archiwistę i pracownika Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku pt. „Arcybiskup Edward Kisiel pierwszy Metropolita Białostocki”. Prezentacja ta rozpoczęła trzecią część konferencji i przybliżyła zgromadzonym życie i działalność Abp Kisiela. Wygłoszone w tej części referaty nawiązywały jego do postaci jako katechety dzieci i młodzieży. Referat „Ks. Edward Kisiel – wizytator katechetyczny archidiecezji w Białymstoku" wygłosiła dr Elżbieta Młyńska, długoletni pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku zreferował problematykę ujętą w treści referatu pt. „Działalności biskupa Edwarda Kisiela w latach 1980-1989”. Ostatnim punktem części merytorycznej konferencji było wystąpienie ks. dr. hab. Józefa Łupińskiego, historyka i pracownika naukowo-dydaktycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentował referat pt. „Materiały do dziejów katechizacji w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Łomży".

Dopełnieniem konferencyjnych treści było wystąpienie mgr. Łukasza Kalisza z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, który zaprezentował publikację książkową własnego autorstwa pt. „20 lat Studium Teologii w Białymstoku” dedykowaną ks. prał. Józefowi Grygotowiczowi, twórcy i pierwszemu dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku oraz dr Elżbiecie Młyńskiej.

Konferencję podsumował Bp Henryk Ciereszko, akcentując rolę i znaczenie katechizacji w procesie formacji intelektualnej i religijnej człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Aniela Łukaszewicz