W inauguracji uczestniczył Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko, przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz rektorzy seminariów sąsiednich diecezji. Obecni byli rektorzy białostockich wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, służb mundurowych oraz liczni przyjaciele uczelni. Na uroczystość przybył również przedstawiciel prawosławnego abp Jakuba.

Ks. rektor Andrzej Proniewski przywołując słowa papieża Franciszka zachęcał seminarzystów do radości i odwagi, „którą daje Pan Bóg, gdy pozwalamy Mu wejść w nasze życie, pozwalamy, aby wchodził On w nasze życie i aby wzywał nas do pójścia naprzód, na obrzeża życia i głoszenia Ewangelii”.Mówiąc o celach i zadaniach uczelni w nowym roku akademickim ks. Rektor wskazał, przede wszystkim budowanie relacji międzyludzkich, które pomagają dojść do osobowego spotkania z Bogiem na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i intelektualnej..

„W seminarium krzyżują się drogi ludzi. To miejsce wydobywa z człowieka takie cechy jak wolność, autonomiczność w podejmowaniu decyzji, świadomość prawdy o sobie, pokora w odniesieniu do Boga. Poznawanie siebie i kształtowanie wiąże się z trudem, ale też daje radość”- mówił ks. Proniewski. Na nowy rok akademicki, „czas nowych zadań i wyzwań” życzył „radości i odwagi wszystkim, którzy podjęli drogę formacji do kapłaństwa”.

Ks. Rektor przekazał serdecznie podziękowania w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej ks. prof. dr. hab. Adamowi Skreczko, za kierowanie Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownego w Białymstoku przez ostanie sześć lat. Wyrazy wdzięczności przekazał również ks. dr. hab. Mieczysławowi Olszewskiemu i dr. Elżbiecie Młyńskiej, którzy zakończyli pracę dydaktyczną w uczelni.

Po wysłuchaniu sprawozdania z ubiegłorocznej działalności uczelni, ks. dr hab. Andrzej Proniewski wręczył indeksy piętnastu nowym alumnom I roku, włączając ich do grona studentów UKSW. Białostockie seminarium duchowne łączy umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej z tym uniwersytetem, stąd alumni stają się również studentami tejże uczelni i tam zdobywają tytuły naukowe.

Następnie zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt.: „Ewolucja katechezy we Francji jako źródło inspiracji dla Polski”, wygłoszonego przez ks. dr. Bogdana Skłodowskiego. W swoim referacie pytał o zasadność i możliwości szukania inspiracji dla katechezy w Polsce i refleksji nad nią z perspektywy zagranicy. Referent przedstawił przebieg ewolucji katechetycznej we Francji, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, z wyszczególnieniem kolejnych jej etapów. Następnie sformułował kilka propozycji dla katechezy w Polsce.  Zdaniem ks. Skłodowskiego pierwszą istotna kwestią, jest większa troska o katechezę parafialną i to dla wszystkich poziomów wiekowych tak, „by każdy, w każdym wieku mógł otrzymać jakąś ofertę katechetyczną”. Prelegent zwrócił uwagę, że wciąż słabym punktem jest w Polsce katechizacja dorosłych. „Wiele propozycji duszpasterskich w naszych parafiach ma charakter katechetyczny i nie należy ich lekceważyć, jednak często brakuje systematycznej, powszechnej katechizacji dorosłych” - mówił, odnosząc się do stowarzyszeń, ruchów i grup modlitewno-formacyjnych. Ks. Słodowski zwrócił uwagę na kwestię współodpowiedzialności w katechezie oraz współpracy środowisk katechetycznych. Kolejnym zagadnieniem, dla którego inspiracją mogą być francuskie doświadczenia to problem osób świeckich w Kościele. „Wydaje się, ze my duchowni zbyt mało ufamy świeckim, że nie zawsze ich doceniamy. Z jednej strony wynika to zapewne z wciąż jeszcze dużej liczby kapłanów, którzy w ten sposób czują się niejako samowystarczalni. Z drugiej strony jest to zapewne rezultat przedsoborowej eklezjologii piramidy, która w sercach i umysłach wielu duchownych wciąż zdaje się dominować nad eklezjologią komunii” - stwierdził ks. Skłodowski.

Na zakończenie uroczystości słowo do zgromadzonych alumnów, profesorów i gości skierował Abp Edward Ozorowski. Gratulował osiągnięć naukowych wykładowcom naukowym białostockiego seminarium. Podkreślił, że uczelnia odgrywa ważną rolę zarówno w Kościele jak i w szkolnictwie wyższym. „Kościoły, które nie mają seminariów są ubogie, gdyż nie mają własnych kapłanów. Kapłani, którzy opuszczają białostockie seminarium pełnią posługę nie tylko w archidiecezji, ale także w wielu innych częściach Polski i świata, między innymi we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Austrii, Grecji, Norwegii, USA, Kazachstanie i Gruzji oraz na misjach w Ameryce Południowej” - przypominał. „Świadczy to o wielkiej otwartości Kościoła białostockiego” – dodał.

Metropolita Białostocki podkreślił, że w szkolnictwie wyższym seminaria duchowne bronią ideałów, wobec „nacierającej zewsząd ideologizacji nauki”. „Tam, gdzie miejsce prawdy zajmuje ideologia, tam wszystko źle się kończy”. Abp Ozorowski wskazywał na wielką potrzebę w wyższym szkolnictwie „równowagi ducha i materii” oraz „wiernego trwania przy prawdzie i nieulegania ideologizujacym naciskom”.

O godz. 18.00 w archikatedrze białostockiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Abp Edwarda Kisiela, pierwszego metropolity białostockiego, w 20. rocznicę jego śmierci. Eucharystii przewodniczyć Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. W modlitwie weźmie udział wspólnota Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, która dziś rozpoczęła nowy rok akademicki.

Obecny rok akademicki jest 67. po przeniesieniu seminarium z Wilna, gdzie działało począwszy od 1582 roku i przez wieki było częścią Uniwersytetu Stefana Batorego. Po powojennej zmianie granic wraz z przyjazdem do Białegostoku Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, rozpoczęło swoją działalność jako pierwsza wyższa uczelnia w tym mieście. Mury uczelni opuściło już ponad pół tysiąca kapłanów.