Abp Ozorowski nawiązując do tematu konferencji - „Msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Między sensacją a wiarą”  - stwierdził, że często doświadczenie choroby lub opieki nad osobą chorą wzmacnia wiarę człowieka. „Bóg nie uczynił ani zła ani śmierci, inne są ich przyczyny. Najważniejsze jest jednak to, że Bóg jest ciągle obecny przy cierpiącym człowieku. Jest to być może ważniejsze niż samo wołanie do Boga o uzdrowienie” – podkreślał. 

„Wychowując młodego człowieka do życia w wierze, trzeba uczyć go stawiać czoła cierpieniu i dźwigania krzyża razem z Chrystusem” – wskazywał Arcybiskup Metropolita.

Spotkanie katechetów rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Metropolita Białostocki. Homilię wygłosił ks. dr Bogdan Skłodowski, zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Podczas Eucharystii katecheci otrzymujący misję kanoniczną stałą złożyli wyznanie wiary.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja, podczas której katecheci wysłuchali konferencji ks. dr. Wojciecha Nowackiego pt. „Msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Między sensacją a wiarą”. Prelegent z Łomży wyjaśniał, że Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w sensie ścisłym oznaczają Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu chorych, w sensie szerszym zaś Eucharystię z modlitwą charyzmatyczną, przy zachowaniu przepisów liturgicznych. Podkreślił, że do niedawna związane były z elitarnymi grupami charyzmatycznymi, obecnie zaś stają się „własnością” całego Kościoła. Zaznaczył, że wykraczają one poza tradycyjne duszpasterstwo, a już samo uczestnictwo w Eucharystii może przynosić pozytywne skutki w postaci uzdrowienia fizycznego czy duchowego. Zdaniem ks. Nowackiego decydujące jest tu „kryterium wiary” i otwartość na działanie Ducha Świetego.

Prelegent zauważył, że modlitwie o uzdrowienie często niepotrzebnie towarzyszy atmosfera sensacji i napięcia. Podkreślił jednak, że jej celem tego rodzaju modlitwy nie jest szukanie sensacji, ale rozbudzenie „wiary oczekującej”, czyli wiary że Chrystus ma moc uzdrawiania oraz kształtowanie postawy zaufania do Kościoła. Zdaniem ks. Nowackiego pogoń za tym, co niezwykłe w Kościele jest często wynikiem „głodu duchowego”, którego doświadcza współczesny człowiek.

Kolejny z prelegentów, ks. Sławomir Wądołek, egzorcysta z Płocka, wyjaśniał praktyczne kwestie związane z modlitwami o uzdrowienie. Podkreślał potrzebę formacji wiernych, by w życiu duchowym znaki nie były ważniejsze niż istota sakramentów. Zauważył również, że przez modlitwę wstawienniczą „Bóg stawia granicę złu”.

Na zakończenie spotkania Abp Edward Ozorowski dziękując wszystkim katechetom za pracę i pełnioną posługę oraz udzielając pasterskiego błogosławieństwa życzył na nowy rok szkolny „mocnej wiary, potrzebnej do dawania świadectwa o Chrystusie”. „Przekazujcie dzieciom i młodzieży treści wiary, by nie była ona zbudowana jedynie na uczuciach” – apelował.

"Tematyka tegorocznej konferencji jest odpowiedzią na znaki czasu. Coraz więcej młodych ludzi przychodzi na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, później pytają katechetów o charyzmaty. Chcemy, by nasi katecheci byli dobrze przygotowani do tego typu rozmów z młodzieżą, gdyż konieczne jest tu zachowanie właściwej równowagi” – podkreśla ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Za pozytywną zmianę w katechezie ks. Sęczek uznaje wydłużenie do trzech lat okresu przygotowującego dzieci do Pierwszej Komunii św. „Te trzy lata formacji w szkole i w parafii jednocześnie mają na celu doprowadzić do lepszej współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą i wspólnotą Kościoła. Miejscem uprzywilejowanym katechezy zawsze była i jest parafia, a obecność rodziców jest tam konieczna niezbędna, gdyż służy także ich osobistej formacji” - podkreśla. Dyrektor Wydziału Katechetycznego przypomina także, że w Archidiecezji Białostockiej opracowany został program studyjny katechezy parafialnej, który jest od dwóch lat wprowadzany w życie parafiach.

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole. W Archidiecezji Białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 450. katechetów, w tym niespełna jedna trzecia to księża.