Świąteczną liturgię rozpoczęło poświęcenie świec gromnicznych i uroczysta procesja do ołtarza. Podczas homilii odczytany został List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego. (pełny tekst listu)

Następnie przed Metropolitą Białostockim i zgromadzonymi wiernymi siostry zakonne, księża i pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia.

Na zakończenie Eucharystii przedstawicielki zgromadzeń zakonnych wyraziły wdzięczność Abp. Edwardowi Ozorowskiemu za wspólną modlitwę. „W sposób szczególny my, siostry zakonne dziękujemy za Twoją ojcowską troskę, za to, że pomagasz nam przeżywać naszą codzienność w świetle Bożych prawd” - mówiła s. Teresa Drabanek, pallotynka. Podziękowała także wszystkim kapłanom archidiecezji, szczególnie księżom proboszczom i spowiednikom, za ich „życzliwość i otwartość we współpracy na chwałę Pana”.

Głos zabrał również ks. prał. Antoni Lićwinko, wieloletni proboszcz parafii katedralnej, który w dniu dzisiejszym obchodzi 80. urodziny. „Dzisiaj, dzięki Bogu, skończyłem 80 lat życia. Dziękowałem Mu za te wielką łaskę podczas Mszy św., a teraz chcę także podziękować Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie, jego poprzednikom, Księdzu Proboszczowi, kapłanom i całej wspólnocie wiernych, zwłaszcza z parafii katedralnej, za dobro, którego zawsze doznawałem i którego nadal doświadczam. Niech Bóg będzie nagrodą dla was!” - mówił.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Metropolita wyraził radość ze wspólnego spotkania na Eucharystii oraz życzył posługującym na terenie archidiecezji księżom werbistom i salezjanom oraz wszystkim siostrom zakonnym Bożego błogosławieństwa i wytrwania na drodze powołania. „To niecodzienny widok, że wszystkie wspólnoty zakonne gromadzą się razem – mówił arcybiskup, dodając, że „jest to radość i nadzieja na lepsze, skoro jest tyle dusz, które poświęciły się Bogu”.

Abp Ozorowski złożył również życzenia Jubilatowi, którego ślady wieloletniej pracy - jak podkreślał - widoczne są w katedrze i wokół niej. Wyraził nadzieję, że osiemdziesiąty jubileusz „to tylko stopień, by pójść dalej i wyżej”. „Niech Pan Bóg błogosławi u umacnia swoją łaską” - życzył.

Archidiecezji Białostockiej posługuje blisko 200 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich a także 2 męskie oraz wiele wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości. Ojcowie werbiści prowadzą dom rekolekcyjny św. Kazimierza w Kleosinie, a księża salezjanie placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie.


Poniżej prezentujemy dwa świadectwa przekazane w związku z Dniem Życia Konsekrowanego, wspólnoty zakonnej oraz jednej z sióstr.


"Dla nas jako wspólnoty sióstr Pallotynek Święto ofiarowania Pańskiego to szczególny dzień. Przygotowujemy się do niego przez trzy dni, podczas których w osobistej modlitwie zastanawiamy się nad autentycznością naszego ofiarowania się Bogu i radykalizmem w wypełnianiu wynikających z tego zobowiązań. Ten dzień, jak każdy, wzięty z kalendarza, rozpoczynamy modlitwą w naszej domowej kaplicy. Jutrznia wprowadza nas w atmosferę świątyni jerozolimskiej, gdzie spotykamy Maryję i Józefa, którzy ofiarują Jezusa oraz Symeona i Annę, którzy czekają na Niego. My także w tym dniu na nowo ofiarowujemy swoje życie Bogu poprzez ponowienie naszych ślubów, które składałyśmy przed laty w dniu pierwszej i wieczystej konsekracji . Dla każdej z nas jest to powrót do pierwszych chwil przezywanych w rodzinie zakonnej, do przeżyć, z których do dziś czerpiemy siłę. W tym dniu także my czekamy na Jezusa, a On przychodzi do nas w każdej Eucharystii, w każdym spotykanym człowieku i wydarzeniach codziennego dnia. Szczególną radością tego uroczystego dnia jest możliwość spotkania się we wspólnocie z różnymi rodzinami zakonnymi naszej archidiecezji. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczy metropolita Białostocki spotykają się ci, którzy w różnorodności charyzmatów służą Bogu i ludziom. Wśród nich jesteśmy także my, Pallotynki, które w tym dniu świętują rocznicę założenia polskiej prowincji."

Siostry Pallotynki


"Niegdyś święto Ofiarowania Pana Jezusa miało dla mnie charakter wybitnie maryjny. Wielkim przeżyciem było poświęcenie gromnicy i głęboka wiara, że jej światło obroni mnie i moich bliskich od złego. Teraz ten dzień poszerzył się o jeszcze inny wymiar. Jest to dzień wdzięczności za dar powołania i ofiarowania swego życia Temu, który mnie wezwał do szczególnej bliskości z Nim. Maryja i Józef, Symeon i Anna – to wzory postaw, które są dla mnie okazją do weryfikacji mego życia i postawienia sobie pytań: jak oczekuję i czuwam, jak poszukuję Bożego oblicza, Jego znaków i Jego woli. Mam bowiem świadomość, że powołanie to dar, który nieustannie trzeba pielęgnować. Ten dzień jest także dla mnie wielką radością, bo jest dniem jedności z innymi zgromadzeniami. Gromadzimy się na Eucharystii jako jedna wielka rodzina odnawiając śluby, ofiarowując swoje życie Bogu, by jeszcze pełniej poprzez rady ewangeliczne – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – służyć Kościołowi i bliźnim."

S. Teresa