Ks. Adam Skreczko jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Po ukończeniu białostockiego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego odbył studia specjalistyczne z pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz z teologii małżeństwa i rodziny w Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 1993 r. jest wykładowcą w AWSD w Białymstoku i w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Od  1993 jest również wykładowcą w Studium Teologii w Wyższej Szkole Katechetycznej w Wilnie i Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku. W latach 1999-2012 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej UwB. 

W latach 1992-2001 pełnił funkcje dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2007 r. jest rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertów Oświaty MEN.

Ks. prof. Skreczko jest promotorem blisko trzystu prac magisterskich i recenzentem kilku doktoratów. Jest autorem publikacji z zakresu pedagogiki oraz teologii małżeństwa i rodziny. 

1 listopada 2004 r. został mianowany kierownikiem katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW. W grudniu 2004 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW, a w lutym 2005 tytuł profesora przyznał mu Uniwersytet w Białymstoku. 

W 2000 i 2001 roku otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową, zaś w 2006 r. nagrodę za pracę naukową i działalność organizacyjną. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej . W 2010 roku otrzymał Wiktora za zasługi na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dnia 30 czerwca 2010 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej RP za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2012 r. Otrzymał nagrodę prezydenta Miasta Białegostoku - "Nauczyciel Mądry Sercem".