„Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła są bardzo istotne. Podstawową komórką społeczną jest rodzina, później wspólnota lokalna, aż po społeczność narodową i międzynarodową. W każdej z tych wspólnot ważne są zasady, należy pamiętać, że mój obszar wolności zawsze zachodzi na obszar wolności drugiego człowieka” – podkreślał metropolita.

„Kościół w ciągu dwudziestu wieków wypracował pewne sprawdzone zasady życia społecznego, dlatego bardzo wam dziękuję, że zgłębiliście to zagadnienie. Jeśli mamy chaos, to dlatego, że ludzie albo nie znają zasad, albo nie chcą ich poznać, albo je ignorują. Stąd mamy wzajemne oskarżenia, czy wręcz nienawiść. Te zasady są bardzo ważne, aby ludzie różnych poglądów i wyznań mogli żyć w symbiozie i pokoju” – zauważył.

Arcybiskup Guzdek dziękował młodzieży za zainteresowanie olimpiadą i poświęcony czas, katechetom za jej przygotowanie, a także darczyńcom za ufundowanie nagród.

W podsumowaniu zmagań adeptów teologii wziął udział dyrektor, ks. Bogdan Skłodowski i współpracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Ewa Mituła – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Dorota Głębocka z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (reprezentująca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku p. Wiesławę Ćwiklińską), ks. prałat Tadeusz Żdanuk - proboszcz parafii pw. św. Rocha, na terenie której znajduje się I Liceum Ogólnokształcące oraz młodzież uczestnicząca w olimpiadzie wraz ze swoimi katechetami.

Do etapu diecezjalnego olimpiady, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”, w archidiecezji białostockiej zakwalifikowało się 25 uczniów reprezentujących 14 szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Białowieży, Moniek, Dąbrowy Białostockiej i Michałowa. Zostali oni wyłonieni spośród 118 uczestników eliminacji szkolnych, które odbyły się 15 listopada 2023 r.

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia w Radomiu, zakwalifikowali się: Justyna Adaszkiewicz z I LO w Białymstoku (pierwsze miejsce), Zuzanna Boryszewska z II LO (drugie miejsce) oraz Kinga Smorszczewska z I LO w Białymstoku (trzecie miejsce).

Olimpiada Teologii Katolickiej jest wydarzeniem ogólnopolskim. Odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad oraz na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za jej przebieg odpowiedzialny jest Komitet Główny oraz Komitety Diecezjalne. Organizatorem Olimpiady na etapie szkolnym i diecezjalnym w archidiecezji białostockiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.