Abp Guzdek w homilii zauważył, że współczesny człowiek, pochłonięty obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, często zapomina o zobowiązaniach wynikających z Dekalogu oraz przykazania miłości Boga i bliźniego.

„Modlitwa jest czasem, kiedy człowiek się zatrzymuje i staje w prawdzie przed Bogiem. Słowo Boże ma moc poruszyć nasze sumienia i przypomnieć, jak powinniśmy postępować” – mówił, nawiązując do Ewangelii dnia, w której Chrystus uczy swych uczniów modlitwy Pańskiej: „Przypomina, że warunkiem Bożego miłosierdzia i przebaczenia, o które prosimy i którego oczekujemy, jest nasze przebaczenie bliźnim, którzy przeciw nam zawinili. Jednocześnie każe nam prosić, abyśmy nie ulegli pokusie odwetu i nie stali się przyczyną cierpienia drugiego człowieka”.

„Wprawdzie sprawiedliwość jest podstawową zasadą życia społecznego, to jednak nie wystarczy być tylko sprawiedliwym. Chrześcijanie powinni pójść w stronę miłości” – podkreślał Arcybiskup.

Przywołał postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który „był tym, który mógł z czystym sumieniem wypowiadać te słowa z Modlitwy Pańskiej «przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili»”.

„Modlitwa, słuchanie słowa Bożego oraz spotkanie ze świętymi i błogosławionymi, którzy byli wolni od gniewu i nienawiści jest źródłem nadziei, że pójdziemy przez życie drogą przykazań i Jezusowych pouczeń” – podkreślał abp Guzdek. Zachęcał, aby modlitwę „Ojcze nasz” codziennie odmawiać z jeszcze większym skupieniem i zrozumieniem i życzył, aby jej owocem była wolność od nienawiści i zdolność do przebaczenia tym, którzy wobec nas zawinili.

Podczas pierwszego spotkania, ks. Karol Kondracikowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Białostockiej, przybliżył zebranym najważniejsze zadania oraz istotę Rady.

Głównym jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich w archidiecezji oraz przedstawianie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza.

Wręczając członkom Rady dekrety, abp Guzdek przypomniał, że każdy w Kościele ma swoje powołanie, swoje zadanie i związaną z tym odpowiedzialność. Podziękował członkom Rady za przyjęcie powierzonej im funkcji i zapewnił o swojej otwartości i woli współpracy.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Białostockiej liczy 20 osób i składa się w większości z osób świeckich. W jej gronie jest także dwóch kapłanów oraz dwoje przedstawicieli osób konsekrowanych.

Rada Duszpasterska jest organem wspierającym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących prowadzenia i posługi duszpasterstwa na terenie jego diecezji. Zarówno podstawy doktrynalne, jak i prawne rady duszpasterskiej zostały opracowane przez Sobór Watykański II, a następnie rozwinięte przez dokumenty posoborowe.

Rada stanowi kolegialny organ konsultacyjny biskupa i ma za zadanie wspierać go w sprawach duszpasterskich diecezji. Posiada jedynie uprawnienia doradcze. Jej głos doradczy, wspomagający biskupa powinien uwzględniać propozycje, sugestie, oczekiwania oraz opinie wiernych w sprawach duszpasterstwa, między innymi katechizacji, apostolstwa, formacji duchowej i ożywiania życia sakramentalnego wiernych.

W jej skład wchodzą wierni danej diecezji, czyli nie tylko duchowni i osoby zakonne, ale przede wszystkim świeccy, którzy są wyznaczeni przez biskupa zgodnie ze statutami Rady. Wierni wyznaczeni do Rady Duszpasterskiej powinni pozostawać w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, odznaczać się roztropnością, niezachwianą wiarą i dobrymi obyczajami, a także reprezentować skład osobowy tej części Ludu Bożego, która tworzy diecezję.

Czas trwania kadencji Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Białostockiej został wyznaczony w statutach na okres pięciu lat, natomiast w sytuacji sede vacante jej działalność ustaje. Nowy biskup może ponownie zatwierdzić skład poprzedniej Rady do końca jej kadencji albo wyznaczyć i ustanowić nowy jej skład.

Gdy zalecają to okoliczności duszpasterskie, biskup diecezjalny przynajmniej jeden raz w roku zwołuje Radę Duszpasterską, natomiast jeśli wymaga tego dobro duchowe wiernych, może zwoływać ją częściej w zależności od potrzeb pastoralnych.

Do biskupa diecezjalnego należy nie tylko zwoływanie Rady Duszpasterskiej, ale również przewodniczenie jej oraz publikowanie wyników jej obrad.