Nawiązując do osoby papieża Benedykta XVI, nazywanego przez wielu „Mozartem teologii”, metropolita białostocki podkreślił, że był to człowiek głębokiej wiary wynikającej z poznania Boga, opierający swoją teologię na dwóch filarach – wiary i rozumu.

Stwierdził, że w dzisiejszych czasach uczestników lekcji religii można nazwać elitą. „Jeśli ktoś nie pozna Biblii, nie pozna teologii katolickiej, nie będzie umiał poruszać się w obszarze nauki, sztuki kultury. Tak wielu ich twórców czerpało inspirację z właśnie z wiary” – zaznaczył.

„Bądźcie dla waszych rówieśników przewodnikami na drogach wiary, pomagajcie im zrozumieć Boga, bądźcie dla nich apostołami” – zachęcał.

„Musicie umacniać swoją wiarę, żebyście potrafili uzasadnić swój wybór. Dziś wielu ludzi nie potrafi uzasadnić swoich wyborów i postaw religijnych, gdyż nie tyle brak im wiary, co wiedzy” - mówił abp Guzdek.

W podsumowaniu zmagań adeptów teologii wzięli udział księża dyrektorzy i współpracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Ewa Mituła – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Barbara Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz młodzież uczestnicząca w olimpiadzie wraz ze swoimi katechetami.

Do etapu diecezjalnego olimpiady, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”, w archidiecezji białostockiej zakwalifikowało się 30 uczniów reprezentujących 12 szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Białowieży, Dąbrowy Białostockiej i Michałowa. Do pisania testu przystąpiło 28 uczestników. Zostali oni wyłonieni spośród 170 uczestników eliminacji szkolnych, które odbyły się 17 listopada 2022 r.

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia w Pelplinie, zakwalifikowali się: Justyna Adaszkiewicz z I LO w Białymstoku (pierwsze miejsce), Michał Dzierżek z I LO (drugie miejsce) oraz Maciej Goroszewski z II LO w Białymstoku (trzecie miejsce).

Olimpiada Teologii Katolickiej jest wydarzeniem ogólnopolskim. Odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad oraz na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za jej przebieg odpowiedzialny jest Komitet Główny oraz Komitety Diecezjalne. Organizatorem Olimpiady na etapie szkolnym i diecezjalnym w archidiecezji białostockiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Zyta Dapkun / TM