Rozpoczęła je modlitwa połączona z krótką refleksją nad fragmentem Ewangelii. Następnie reprezentanci każdej z obecnych na spotkaniu wspólnot przedstawili podstawowe informacje związane z ich dotychczasową działalnością.

Następnie ks. dr Dariusz Wojtecki, asystent kościelny Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej przedstawił najistotniejsze kierunki wytyczone w dokumencie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich”, który ukazał się w maju tego roku.

Prelegent przypomniał kryteria, na podstawie których wspólnota czy ruch formacyjno-ewangelizacyjny mogą być uznane za katolickie, czyli pozostające w komunii z Kościołem katolickim, jakimi są: przyjmowanie wiary Kościoła przez daną wspólnotę czy ruch, uczestnictwo w kulcie sakramentalnym Kościoła oraz uznanie zasad sukcesji apostolskiej w Kościele.

Zwrócił uwagę, że misja nauczania powierzona biskupom i prezbiterom nie może być w zdrowej wspólnocie czy ruchu lekceważona, zastępowana czy stawiana niżej niż nauczanie lidera wspólnoty, a prawo zwyczajowe bądź spisane, którym się rządzi, musi zawsze pozostawać w zgodzie z prawem Kościoła.

Ksiądz Wojtecki, zaznaczając, że apostolskość Kościoła wyraża się w życiu każdej ze wspólnot i każdego z ruchów w podwójnej dynamice - „do wewnątrz” i „na zewnątrz” wspólnoty, stwierdził, że „napięcie wynikające z tej podwójnej dynamiki jest napięciem z istoty swej dobrym, a jego obecność stanowi kryterium zarówno zdrowia, jak i właściwego rozwoju każdej ze wspólnot katolickich”.

Odwołując się do dokumentu wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski podkreślał, że członkowie każdej wspólnoty katolickiej, niezależnie od jej liczebności, siły oddziaływania czy właściwych jej charyzmatów, mają obowiązek okazywać posłuszeństwo wiary biskupowi ze względu na moc jego misji nauczania, charyzmatów zaś nie można nigdy przeciwstawiać sakramentalnej i apostolskiej strukturze Kościoła.

Podsumowując spotkanie abp Józef Guzdek jeszcze raz podkreślił wagę i znaczenie kryterium eklezjalności we wspólnotach. Wskazał, że piękno Kościoła wyraża się w ich wielości i różnorodności, a podążanie ku Chrystusowi powinno dokonywać się na drodze jedności, chociaż może prowadzić różnymi drogami.

„Jedną z tych dróg jest małżeństwo. Piękne i ważne jest to, że we wspólnotach właściwe miejsce zajmują małżeństwa” – powiedział.

Kończąc metropolita białostocki życzył zgromadzonym, aby przyjąwszy Chrystusa najpierw na swojej drodze chcieli następnie nieść Go innym głosząc Ewangelię.

Celem spotkania liderów i asystentów kościelnych działających w ramach Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej była m.in. reaktywacja działalności po czasie pandemii, przedstawienie nowemu metropolicie obecnej aktywności wspólnot i zaprezentowanie mu ich działalności i charyzmatu.

Radę Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej powołał w 1994 r. abp Stanisław Szymecki. Powstała ona jako owoc wielu wcześniejszych działań osób odpowiedzialnych za wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, dążących do pogłębienia wzajemnej więzi i współpracy. Pierwsze spotkanie Rady miało miejsce 15 grudnia 1994 r. Po kilkunastu latach przerwy w działalności Rady, została ona reaktywowana w 2017 r. przez abp. Tadeusza Wojdę. Obecnie rada zrzesza 54 podmioty, wśród których najliczniej reprezentowanymi są: Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Ezechiasz, Wspólnota Kairos, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Klub Inteligencji Katolickiej czy Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji.