Historia biblijno-filozoficznych kursów rekolekcyjnych dla katechetów, organizowanych w kleosińskim Domu Misyjnym Księży Werbistów, sięga roku 2017. Proponowana przez prowadzących teologiczno-filozoficzna struktura spotkania znalazła uznanie wśród uczestników. Od tego czasu kursy te organizowane są co roku. Poruszane tematy brzmiały kolejno: „Granice tolerancji”, „Przyjaźń”, „Odpowiedzialność za słowo”.

Kurs z 2020 r. „Człowiek istota niezwykła” po raz pierwszy uznany został nie tylko za kurs dokształcający. Uwzględniając charakter spotkań – nie tylko intelektualny, lecz również duchowy (codzienna Eucharystia z kazaniem, wspólna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu) – udział w spotkaniu zaakceptowany został również jako udział w obowiązkowych dla katechetów rekolekcjach.

Jak podkreślają organizatorzy, jest to dla nich tym większą radością, że zawsze starali się te spotkania przygotowywać jako formę specyficznych ćwiczeń duchowych, których mottem było stwierdzenie zaczerpnięte ze wstępu encykliki św. Jana Pawła II Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Pandemia covid-19 utrudniła organizację kolejnego spotkania, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu głównego organizatora - Stanisława Cydzika, otwartości zarządu Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie i współbraci należących do lokalnej wspólnoty, gotowości prowadzących, jak również ofiarności i gorliwości białostockich katechetów – uczestników spotkań, kursy nie zostały odwołane ani zawieszone. Choć w opóźnionym terminie i z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w czerwcu 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie pt. „Godność i biblijna symbolika ciała ludzkiego”.

Temat tegorocznych rozważań sformułowany został jako „Roztropność – zapomniana cnota”. Zgodnie z tradycją rekolekcyjnych kursów rozważania prowadzone były z punktu widzenia zarówno filozofii, jak i teologii. Podczas prelekcji, jak również w przerwach między zajęciami możliwa była dyskusja, która prowadziła do większego zaangażowania wszystkich uczestników spotkania oraz pozwalała na pełniejsze, głębsze rozważenie omawianego problemu.

Filozoficzno-biblijna forma prowadzenia kursów rekolekcyjnych znajduje coraz większe uznanie wśród słuchaczy. W ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, poza wspomnianymi rekolekcjami w Kleosinie, prowadzone są również dla wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich wakacyjne biblijno-filozoficzne kursy rekolekcyjne (tygodniowe) oraz biblijno-filozoficzne spotkania sylwestrowe (również dla osób pełnoletnich).

Najbliższy kurs wakacyjny planowany jest na 18-24 sierpnia 2022 r. w klasztorze w Pieniężnie. Tematem tego spotkania będzie pytanie, które Piłat postawił podczas procesu Jezusa: „A cóż to jest prawda?”.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu (obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie) wynosi 600 zł od osoby. Zainteresowani udziałem mogą się zgłaszać do koordynatora Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD: ks. Jan Bocian SVD, (+48) 696-752-593, janbernardbocian@gmail.com