Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której ks. Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, podziękował obecnym za trud całorocznej pracy. Następnie zrelacjonował przebieg Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które odbyło się w dniach 7-9 czerwca 2022 r. w Toruniu, a którego głównym tematem była refleksja nad „Dyrektorium o Katechizacji” z 2020 r. W odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata dokument wyznacza nowe kierunki myślenia i działania w katechezie. Podjęto także temat projektu nowego polskiego dyrektorium katechetycznego oraz zagadnienie posługi katechisty.

Podsumowania kończącego się roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022 dokonał z kolei ks. Leszek Jakoniuk, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego. Wspomniał o inicjatywach podjętych przez Wydział w mijającym roku szkolnym, a wpisujących się w permanentną formację katechetów. Należały do nich w szczególności: rekolekcje, zjazdy katechetów i duszpasterzy, spotkania dekanalne, warsztaty i szkolenia, odbywające się w formie stacjonarnej lub online. Ks. Jakoniuk zakończył swoje wystąpienie wskazując na konkursy i olimpiady, w których biorą udział uczniowie naszej Archidiecezji odnosząc sukcesy także na poziomie ogólnopolskim.

Następnie ks. Skłodowski imiennie podziękował członkom zespołu organizacyjnego eliminacje diecezjalne Olimpiady Teologii Katolickiej na czele z jego przewodnicząca Urszulą Zagan, wręczając wymienionym katechetom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Kolejnym punktem spotkania były podziękowania za wieloletnią pracę dziesięciu katechetom odchodzącym na emeryturę. Elżbieta Młyńska, archidiecezjalny wizytator katechetów świeckich i zakonnych, przy każdym z katechetów odczytała przygotowaną z tej okazji laudację, a dyrektorzy Wydziału wręczyli pamiątkowy dyplom i książkę.

Ksiądz Jakoniuk zaprosił następnie zebranych do udziału w Kursie Animatora Katechezy Biblijnej z Dorosłymi, który odbędzie się w Bogdankach w dniach 1-10 sierpnia 2022 r., a Jolanta Wysztygiel, konsultant do spraw nauczania religii w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, poinformowała katechetów o projekcie szkoleniowym poświęconym edukacji włączającej.

Gościem specjalnym spotkania była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, biblistka. Wygłosiła ona konferencję na temat Pisma Świętego w katechezie, łącząc w swoim przedłożeniu konkretne odniesienia biblijne z praktyką życia duchowego i doświadczeniem życia katechetów.

Spotkanie plenarne zwieńczyła Msza święta, którą celebrował i homilię wygłosił dyrektor Wydziału Katechetycznego. Zgromadzeni dziękowali Bogu za kończący się rok pracy katechetycznej oraz powierzali Bogu dzieło katechizacji w naszej Archidiecezji, modląc się za wszystkich katechetów, uczniów i ich rodziców, żyjących i zmarłych.

W homilii ks. Skłodowski mówił o godności posługi katechetycznej i konieczności wiernego wypełniania powierzonej przez Kościół misji. Nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii, przypomniał zebranym słowa Jezusa skierowane do Apostołów, by wytrwale „iść i głosić”, nawet jeśli nie widać efektów podejmowanych wysiłków ewangelizacyjnych i katechetycznych.

Kaznodzieja podkreślił, że Jezus wzywa w realizacji tej misji do całkowitego zaufania Bożej Opatrzności, także w tym, co dotyczy troski o byt materialny. Uczeń Jezusa ma zrezygnować z czysto ludzkich kalkulacji i zabezpieczeń. Odnosząc się do słów Jezusa „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, ks. Skłodowski podkreślił, że wskazują one na to, że to, czym mamy dzielić się z innymi, pochodzi od samego Boga, że mamy dawać to, co od otrzymaliśmy Boga. Na zakończenie homilii, nawiązując do hasła bieżącego roku duszpasterskiego, kaznodzieja wyraził życzenie, aby wszyscy pamiętali, że zostali „posłani w pokoju Chrystusa”, by nieść innym pokój, miłość, dobroć, przebaczenie i radość.

Po błogosławieństwie końcowym i rozesłaniu dyrektor Wydziału podziękował katechetom za udział w spotkaniu i za trud całorocznej pracy oraz życzył dobrego czasu wakacyjnego odpoczynku.