W wygłoszonej podczas ekumenicznego nabożeństwa homilii Metropolita Białostocki podkreślał, że Boże Narodzenie jest czasem spotkania się dwóch odmiennych postaw: pokory i pychy.

Uosobieniem pokory jest Jezus, Syn Boży, Pan wszechświata, który przyszedł na świat w niesprzyjających okolicznościach, przyjmując ubóstwo i odrzucenie, a także Mędrcy ze Wschodu, którzy „nie rozsiedli się wygodnie w fotelu wiedzy i mądrości, ale z pokorą nieustannie jej poszukiwali. Dzięki pokorze zachowali otwartość na to, co nowe, co jeszcze nieznane”. Uosobieniem pychy był zaś Herod, który „strzegł swej władzy z chorobliwą zazdrością i podejrzliwością”.

Arcybiskup zachęcał zgromadzonych na wspólnej modlitwie do postawienia sobie zasadniczego pytania: „Którego z nich chcielibyśmy naśladować? Za którym z królów chcielibyśmy iść przez życie?”. I dalej, nawiązując do tekstu odczytanej Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z matką synów Zebedeusza, która prosiła, aby jej synowie dostąpili zaszczytu udziału we władzy Syna Bożego, wskazywał, że istotą władzy nie są zaszczyty lecz służba.

„Nasz świat zwaśniony, podzielony i targany konfliktami zbrojnymi, niestety, czasem także sporami religijnymi, pragnie pokornych przywódców, którzy będą służyć sprawie pokoju i pojednania. Warto więc ponownie odkryć, że wzorem dobrego, odpowiedzialnego przywódcy jest Jezus – Książę Pokoju narodzony w Betlejem, który pragnie, aby «wszyscy stanowili jedno»” – mówił.

Hierarcha zaznaczył, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa przez praktykowanie w świecie i w Kościele Jego pokornej postawy. „Chrystus jest Tym, który przychodzi, aby służyć, nie zaś aby Jemu służono. Pamiętajmy o przestrodze zapisanej w Pierwszym Liście św. Piotra, że «Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje»” – przypominał.

„Zarówno w przeszłości, jak i dziś, tak wiele podziałów rodzinach, we wspólnotach narodowych i relacjach pomiędzy narodami, a także w Kościele zostało spowodowanych pragnieniem posiadania władzy, troską o dominację i zdobywanie własnych korzyści” – stwierdził.

„Jeśli chrześcijanie będą naśladować służebne przywództwo Chrystusa, jest nadzieja, że podziały w świecie i w Kościele zostaną przezwyciężone. Pamiętajmy jednak, że pragnąc przemiany świata, należy zaczynać od siebie. Jeśli chcemy, aby świat stał się choć odrobinę lepszy, aby zostały zasypane rowy i zburzone mury podziałów – także między chrześcijanami, musimy zacząć od przemiany naszego serca na wzór pokornego serca Jezusa” – zaapelował na zakończenie Abp Guzdek.

Przedstawiciel Kościoła prawosławnego, witając przybyłych na nabożeństwo przypomniał, że dzisiejsze spotkanie jest wypełnieniem przykazania miłości i jedności z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. „Jest to wezwanie do braterskiej współpracy, wzajemnego zbliżenia i wyrozumiałości. Przykazanie to stanowi fundament, na którym budujemy relacje z Bogiem i naszymi najbliższymi, jest również wezwaniem do zbliżenia pomiędzy chrześcijańskimi wspólnotami na świecie” - wskazywał.

„Podstawą jedności między chrześcijanami jest wyznawanie tego samego Chrystusa. Ufamy, że jej osiągnięcie pozwoli na doświadczenie jedności także w sposób widzialny, eucharystyczny. Dążenie do jedności przepełnia prawosławną modlitwę, przypomina o niej prawosławna teologia, a rzeczywisty jej wymiar kształtują codzienne relacje i wspólne podejmowane przez Kościoły chrześcijańskich inicjatywy. Dziś chcemy modlić się o dar braterskiej miłości, żywą wspólnotowość i wzajemne zrozumienie” – mówił.

Pod nieobecność prawosławnych hierarchów z powodu choroby, nabożeństwu Wielkiej Wieczerni przewodniczył ks. mitrat Jerzy Boreczko, proboszcz prawosławnej parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

Wraz z duchownymi i wiernymi prawosławnymi do świątyni przybyli towarzyszący Metropolicie Białostockiemu ks. kan. dr Piotr Augustynowicz, sekretarz i kapelan arcybiskupa, ks. dr Adam Matan, nowo mianowany archidiecezjalny delegat ds. ekumenizmu oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

W modlitwie udział wzięli: ks. Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, radni miejscy oraz przedstawiciele dyrektorów białostockich szkół.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego jutro, 20 stycznia o godz. 16:30, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku odprawione zostaną nieszpory ekumeniczne. Przewodniczył im będzie Bp Henryk Ciereszko.