Metropolita białostocki przypomniał w kazaniu, że Święto Chrztu Pańskiego wieńczy obchody Świąt Bożego Narodzenia. Oba te święta są objawieniem prawdy o Bogu, który „z miłości do człowieka stał się Człowiekiem, (…) wolny od grzechu obarczył siebie ludzkim grzechem, wziął na siebie ludzkie słabości, pozwolił wraz z nimi przybić się do krzyża i w ten sposób otworzył niebo, czyniąc je dostępnym człowiekowi. Od tego czasu człowiek jest pielgrzymem do wieczności w Bogu” – mówił.

Podkreślił, że początkiem tego pielgrzymowania jest chrzest – „sakrament Bożego usynowienia”, a prawda o tym, że w tym sakramencie Bóg czyni człowieka uczestnikiem swojej natury jest fundamentem wiary chrześcijańskiej.

Abp Wojda przywołał wydarzenie sprzed 20 lat, kiedy Kościoły chrześcijańskie w Polsce w deklaracji „Sakrament chrztu znakiem jedności” potwierdziły wzajemne uznanie chrztu wynikające z jedności wiary w jego ustanowienie, sprawowanie i skutki. „Deklaracja ta przypomniała, że chrzest jest nie tylko obdarowaniem człowieka przez Boga, ale także zaproszeniem do obdarowywania Bogiem przez człowieka oraz określiła chrzest w Chrystusie jako wyzwanie dla Kościołów do przezwyciężenia podziałów i zamanifestowania w widzialny sposób swojej wspólnoty” - mówił.

Hierarcha zaznaczył, że Sobór Watykański II, w Dekrecie o Ekumenizmie wskazał trzy kierunki prowadzące do jedności chrześcijan: pierwszą wytycza ekumenizm duchowy, czyli modlitwa o jedność, która „jest owocem nawrócenia i nieustannym nawracaniem się, tzn. zmianą sposobu myślenia z ludzkiego, owładniętego rządzą świata, na Chrystusowy”. Drugim jest ekumenizm naukowy, czyli prowadzony przez ludzi nauki – teologów dyskurs doktrynalny. Trzeci zaś to ekumenizm praktyczny – codzienne współistnienie chrześcijan różnych wyznań: w domu, sąsiedztwie, pracy, szkole, o którego potrzebie przypomina tegoroczne hasło Tygodnia Ekumenicznego „Życzliwymi bądźmy!”.

„Życzliwość otwiera drogę do ludzkiego serca. Bezinteresowne dobro, które jest jej wyrazem, ma dla chrześcijanina podwójną wartość: wyraża wiarę w Boga pod postacią człowieka i Boga przybliżającego się do człowieka przez człowieka” – mówił, dodając, że często „doświadczenie życzliwości powoduje odsłonięcie prawdy, a ta sprawia poznanie i w konsekwencji niejednokrotnie usuwa uprzedzenia, a także może zrodzić miłość przyjaźni – znak przynależności do Chrystusa. Przez życzliwość torujemy drogę do jedności podzielonych chrześcijan, a w pewnym sensie już jej doświadczamy”.

Arcybiskup zachęcał, aby przeżywane przez wyznawców prawosławia święto przypomniało wszystkim prawdę, że jesteśmy pielgrzymami do otwartego przez Jezusa Chrystusa nieba, a to wyzwalało w nas życzliwość, umotywowaną wiarą w Trójjedynego Boga. Prosił również, aby było ono uwielbieniem Boga „za wszystkich tych, którym jedność chrześcijan leży głęboko na sercu i którzy podejmują nieustannie szczery i autentyczny wysiłek, aby potrójna droga dialogu stawała się rzeczywistością każdego dnia”.

Na zakończenie nabożeństwa gospodarz spotkania Abp Jakub zauważył, że współczesny świat szybko się zmienia. Te zmiany dotyczą wszystkich dziedzin życia, także tych obyczajowych. „Oprócz nowych odkryć i zmian technologicznych zmienia się także mentalność ludzi, a to prowadzi do zmian w relacjach międzyludzkich” – stwierdził, i kontynuował: „Widoczne są także zmiany w religijności człowieka. Uwydatniają się dwa skrajne podejścia do wiary. Z jednej strony widoczny jest coraz bardziej rosnący indyferentyzm religijny, inni znowu kierują się w stronę radykalizmu religijnego. Z pozycji wiary osadzonej na Ewangelii obie te tendencje są niebezpieczne. Kościoły muszą strzec wiary, która jest zgodna z duchem Ewangelii, gdyż zarówno obojętność, jak i radykalizm są przeszkodą w kroczeniu drogą pojednania”.

Prawosławny hierarcha mówił także o nowym zagrożeniu, które dotyczy wszystkich chrześcijan, bez względu na wyznanie, a którym są ruchy promujące ideologie sprzecznie z Ewangelią, „próbujące zasiać w świadomości ludzi nieprzekonanych, nieutwierdzonych w wierze sceptycyzm lub nawet wrogość do chrześcijaństwa. Pokazuje to, że mamy stać razem na straży wartości chrześcijańskich, reprezentując w ten sposób naszą jedność” - podkreślił.

W ekumenicznej modlitwie wraz z  duchownymi i wiernymi obu Kościołów uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca rezydenta Miasta Białegostoku Rudnicki, przedatawiclei Marszałka województwa podlaskiego, przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym i burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. Jak co roku na nabożeństwo przybyli alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w  Białymstoku oraz siostry zakonne. Na modlitwę przybyli przedstawiciel wspólnot protestanckich – pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Emil Ostaszewski z Katolickiego Kościoła Narodowego RP w Białymstoku.