„To nieprawda, że uniwersytety muszą być wolne od wiary, że wiary nie można na nich głosić. Wręcz przeciwnie, to wiara wskazuje drogi w dążeniu ku prawdzie, stąd też warto nad nią się zastanawiać i dzielić się z innymi. Ta wiara będzie mocna jeśli otworzymy nasze serce na Jezusa, jak mówi papież Franciszek - ta wiara będzie mocna na tyle, na ile przeżyjemy spotkanie z Jezusem Chrystusem” – mówił Arcybiskup.

Przypomniał, że wiara była u podstaw powstawiania uniwersytetów w epoce średniowiecza i to z wiary rodziła się potrzeba zgłębiania wiedzy i poszukiwania prawdy.

Wykładowcom akademickim i studentom złożył życzenia, aby nowy rok akademicki był dla nich czasem „nie tylko poznawania prawdy, ale poznawania tej jedynej Prawdy, która płynie od Boga, która jest ukryta w rzeczywistości, jaką każdy w swojej dziedzinie stara się odkrywać”. Życzył również światła Ducha św., mocy Jezusa Chrystusa oraz owocnego i pełnego sukcesów naukowych roku.

W homilii ks. dr Adam Miastkowski, nawiązując do czytań liturgicznych stawiał pytanie, czy współczesny człowiek potrzebuje wiary. „To pytanie stawiali i stawiają sobie ludzie, zwłaszcza ci, którzy upatrują swoje szczęście jedynie w rozumie i jedynie w rzeczach materialnych, przekreślając współistnienie i współpracę wiary w Boga i ludzkiego intelektu. I choć ten temat niejednokrotnie był wyjaśniany w wielu opracowaniach wybitnych naukowców, to ciągle pojawia się ta pokusa, by oddalić od siebie te dwie rzeczywistości: ludzki intelekt i wiarę w Boga” – stwierdził.

Podkreślał, że wiara nie ogranicza rozumu, ale pozwala człowiekowi na odkrycie prawdy o sobie,której nie można do końca zrozumieć bez odkrycia prawdy o Bogu. „Takie odkrywanie prawdy pozwoli nam na stawanie się ludźmi rzeczywiście mądrymi, i zachęci nas do życia wiarą, która nie wyklucza używania rozumu i szukania zdrowych zasad, które usprawnią nasze życie codzienne (…), które powinno być naszym świadectwem tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga” - mówił i zaznaczał, że nie chodzi tu o emanowanie przesadną pobożnością, ale o konkretne postawy życiowe, decyzje, słowa, reakcje w różnych sytuacjach, o sposób życia w rodzinach, w miejscach pracy, czy na uczelniach, niezależnie od pełnionej tam roli.

Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia i przekazanie młodym ludziom autentycznej, obiektywnej prawdy, której poszukiwanie jest zadaniem uniwersytetów.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, poczty sztandarowe białostockich uczelni oraz liczni studenci.

Białostockie duszpasterstwo akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działa przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Zapraszamy studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.