W homilii Metropolita Białostocki nawiązał do  ewangelicznej przypowieści o talentach. Podkreślił, że Bóg również dzisiaj powierza je każdemu człowiekowi, z tą samą ufnością gospodarza z przypowieści, i z tymi talentami posyła do współczesnego świata.

„Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejszy świat jest światem bardzo trudnym. Często w nim negowane jest miejsce dla Boga i wiary. Ateizm, różne ideologie, materializm, a także grzech, zagarniają przestrzeń w sercach ludzkich, która tak naprawdę należy do Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus ma prawo do  przestrzeni naszego serca, bo za nas oddał swoje życie na krzyżu. Dlatego trzeba na nowo głosić Jezusa Chrystusa, rozbudzać i ożywiać wiarę w sercach ludzkich poczynając od najmłodszych lat” – mówił.

Wskazywał, że w realizacji tej misji szczególne miejsce ma katecheza: to dzięki niej człowiek już od najmłodszych lat poznaje, że Bóg jest panem i  przyjacielem człowieka, wchodzi w świat wartości ewangelicznych i uczy się kształtować swoje życie na wzór Jezusa Chrystusa; uczy się wybierania dobra i unikania zła orz wzmacniania swojej osobistej wiary.

Uświadamiał katechetom, że od ich posługi katechetycznej w dużej mierze zależy wiara i życie duchowe wielu młodych ludzi. „Katecheta to człowiek Boży, który opowiada się za Chrystusem zawsze i w każdej sytuacji, nie waha się stanąć w obronie wiary i prawd Bożych. Katecheta, to człowiek który żyje Bogiem i jego przykazaniami. Przez katechetę sam Jezus Chrystus dociera do swoich słuchaczy i naucza ich w mocy Ducha Świętego” – mówił Abp Wojda.

Za wzór do naśladowania arcybiskup postawił katechetom bł. Natalię Tułasiewicz. Kreśląc jej życiorys stwierdził, że jest to  piękny i budujący przykład nauczycielki wiary. Życzył, aby bł. Natalia inspirowała każdego z katechetów w pełnieniu apostolskiej misji katechizowania w tym nowym roku szkolnym.

Po Mszy św., w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej miała miejsce konferencja pod hasłem „Katecheza dzieci i młodzieży. Nowe szanse i  wyzwania”.

Pierwszy z prelegentów ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL przesłał zarejestrowany w formie rozmowy materiał pt. „W trosce o  polską młodzież”. Ukazał w nim współczesne przemiany w religijności dzieci i młodzieży, przedstawił ich procentowy udział w praktykach religijnych. W odniesieniu do norm moralności podkreślał zwłaszcza kontestowanie przez współczesną młodzież etyki seksualnej. Zauważył zjawisko masowego wypisywania się z lekcji religii w ostatnich latach. Odnosząc się do tego zjawiska, przedstawił wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, że nie jest ono spowodowane czynnikami ideologicznymi, lecz kwestiami „praktycznymi”.

Ks. Mąkosa wskazał na różnicę międzypokoleniową religijności w Europie – młodzież polska w  ostatnich latach bardzo szybko odchodzi od wiary. Wyjaśniał, że  spowodowane jest to wieloma czynnikami, główną jednak przyczyną wydaje się być brak wychowania religijnego w rodzinie i wskazał na konieczność katechizacji rodziców. Drugim czynnikiem jest – według ks. profesora – środowisko, w którym promowany jest materializm oraz kultura pluralizmu i tolerancji. Zauważył też czynnik, jakim są błędy ludzi Kościoła, którzy nie potrafią odpowiedzieć na te przemiany religijności.

Sugerował zmianę mentalności, która jest konieczna, aby zrozumieć, w jakim świecie żyje współczesny młody człowiek i by móc zbudować „wewnętrzny autorytet”, który przejawia się w budowaniu relacji miedzy katechetą a  młodym człowiekiem. Zaznaczył również, że podstawa katechizacji jest ewangelizacja.

Drugi referat pt. Co zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) może wnieść do katechezy? wygłosił dr Arkadiusz Durda z KUL. W  swoim wystąpieniu wskazywał, że centrum zainteresowania zarówno HR, jak i chrześcijaństwa i katechezy jest człowiek. Zauważył, że cykl życia pracownika w organizacji jest podobny do cyklu życia chrześcijanina/katechizowanego (Employer branding - wizerunek pracodawcy, rekrutacja, wdrożenie, rozwój, zmiany/trwanie, awans, rozstanie).

Podkreślił znaczenie komunikacji kaskadowej - w firmie jest to czytelna informacja, w chrześcijaństwie takie samo rozumienie człowieka i treści wiary. I tak jak w firmie konieczne jest słuchanie komunikatów własnego szefa jak i prezesa firmy, tak w Kościele proboszcza/biskupa, a przede wszystkim Pana Boga.

Zastanawiał się, jak motywować do pozostania w firmie/chrześcijaństwie/katechezie. Wskazywał przede wszystkim na dwie rzeczy: zauważanie potrzeb i  ankietowanie.

Konferencję zakończyło świadectwo mgr Ewy Wiesławskiej – niegdyś prowadzącej własne przedsiębiorstwo, dziś katechetki: „Jaki mam biznes w katechezie dzieci i młodzieży?”.

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 400 katechetów, z czego większość to katecheci świeccy.