W konferencji uczestniczyli księża moderatorzy AWSD w Białymstoku, profesorowie seminarium, duchowni białostockiego prezbiterium, alumni, siostry zakonne oraz zaproszeni goście.

Prelegentów oraz przybyłych gości przywitał w imieniu wspólnoty seminaryjnej ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Rektor AWSD w Białymstoku. Pierwszej sesji sympozjum przewodniczył bp Jan Piotrowski, drugiej zaś ks. prof. Jan Górski z Uniwersytetu Śląskiego.

Słowo wprowadzające skierował do zebranych abp T. Wojda, który w latach 2012-2017 pełnił funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Wprowadził on słuchaczy w ogólną sytuację geopolityczną w XIX w., początki rozwoju myśli misjologicznej i genezę powstania listu apostolskiego papieża Benedykta XV, zatytułowanego: „Maximum illud” (1919 r.).

Wystąpienie Arcybiskupa Metropolity wzbudziło wśród słuchaczy żywe zainteresowanie. W odpowiedzi na zadawane pytania abp Wojda wyjaśniał, że jest to w odniesieniu do tworzenia i wypracowywania tej dziedziny teologii oraz wobec pracy misyjnej dokument przełomowy.

Arcybiskup podzielił się także doświadczeniem zdobytymi podczas pracy w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Wspomniał o różnego rodzaju trudnościach, na jakie natrafia się w trakcie docierania z Dobrą Nowiną do różnych krajów i kontynentów. Przeszkody te ogniskują się wokół kilku kwestii: są to w pierwszym rzędzie współistniejące inne wielkie religie (islam, hinduizm, buddyzm), które zawężają przestrzeń dla ewangelizacji, problemy natury politycznej, zjawisko laicyzacji oraz działalność masonerii na terenach misyjnych. Hierarcha wskazał, że działalność misyjną utrudnia również polityka ONZ, która często przybiera formę „podkopywania nauczania Kościoła”. Wspomnieć również o prześladowaniach, na skutek których najczęstszymi ofiarami są misjonarze.

Do wygłoszenia referatów zaproszono następujących prelegentów: ks. dr. Marcina Wrzosa z Poznania, redaktora naczelnego pisma „Misyjne Drogi” oraz portalu internetowego „misyjne.pl”; ks. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego z Gniezna, wiceprezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich oraz redaktora czasopisma „Studia Misjologiczne”; ks. dr. hab. Wojciecha Kluja, prof. UKSW w Warszawie, prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszkę z UKSW w Warszawie, prezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

Ks. dr Marcin Wrzos wygłosił referat, zatytułowany: „Prasa misyjna i nowe media jako element stymulujący misyjne zaangażowanie”. Odnosząc się do aktualnej sytuacji w środkach społecznego przekazu, wykazał w nim między innymi mechanizmy antykościelnej manipulacji. Przedstawił także funkcje nowych mediów misyjnych, przekrój prasy misyjnej oraz nowych mediów z kręgu misjologii.

Ks. dr hab. Franciszek Jabłoński przedstawił referat pt.: „Rola i znaczenie kleryckich kół misyjnych”. Nawiązał w nim do nowego watykańskiego dokumentu, poświęconego formacji seminaryjnej: „Ratio fundamentalis”. Prelegent zauważył naglącą potrzebę działalności kleryckich kół misyjnych. W podsumowaniu podkreślił ich rolę szczególnie w tych seminariach, w których one nie funkcjonują. Stwierdził również, że wskazany byłby powrót do praktyki wakacyjnych spotkań misyjnych, jakie przed laty odbywały się m.in. W Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie. Na koniec zaapelował do alumnów, by każdy z nich angażował się w działalność misyjną i zachęcał do niej innych, angażując w to entuzjazm wiary.

Ks. dr hab. Wojciech Kluj zaprezentował referat: „Stulecie listu apostolskiego „Maximum illud”. Przedstawił w nim krótki szkic sytuacji Kościoła przed pontyfikatem Benedykta XV, po I wojnie światowej, oraz odniósł jego list apostolski do dzisiejszej sytuacji Kościoła. List ten, według prelegenta, stanowi zachętę, by na nowo przemyśleć obecną sytuację misyjną w Kościele.

Ks. dr hab. Tomasz Szyszka wygłosił referat, zatytułowany: „Misyjne aspekty nauczania papieża Franciszka”, w którym uwypuklił kluczowe elementy nauczania Papieża, poświęconego szeroko rozumianej misyjności. Prelegent wskazał przy tym na pozytywne przykłady księży misjonarzy, między innymi wspomniał o ks. Adamie Wińskim, wywodzącym się z archidiecezji białostockiej.

W podsumowaniu Arcybiskup Metropolita zwrócił uwagę zebranych na istotną rolę słowa Bożego w działalności misyjnej. „Misjonarzami jesteśmy na tyle, na ile przeżywamy kontakt ze słowem Bożym” - stwierdził.

Konferencję podsumował, dziękując za wygłoszone referaty prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za uwagę przewodniczący drugiej sesji sympozjum, ks. prof. Jan Górski.