Konferencję poprzedził Msza św. dla katechetów w białostockiej archikatedrze pod przewodnictwem bp Henryka Ciereszki.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej podkreślał, że w katechizacji najważniejsza jest osoba i osobowość katechety. „Uczniowie zapamiętają nie tyle to, czego ich uczymy, ile to, jakimi świadkami Jezusa Chrystusa jesteśmy” – mówił.

Konferencję rozpoczął referat pt. Świętość katechety w oparciu o nauczanie Arcybiskupa Edwarda Kisiela. Ks. mgr lic. Wojciech Rogowski wskazywał, że katecheta powinien być przede wszystkim świadkiem wiary. Powinien troszczyć się o budowanie swojej relacji z Bogiem poprzez przystępowanie do sakramentów – pokuty i Eucharystii, modlitwę i uczestnictwo w rekolekcjach.

Prelegent zaznaczał, że według abp. Kisiela świętość to osobowa relacja z Chrystusem, a katecheta to ktoś więcej niż nauczyciel – to świadek wiary, który nie może zaniedbywać czynienia dobra. W postawie katechety odkreślał znaczenie pokory zarówno wobec Boga, jak i wobec ludzi oraz chęć służenia innym.

Ks. Rogowski zauważył, że przekaz wiary jest jednym z podstawowych obowiązków Kościoła. O jego skuteczności decyduje wile czynników, z których podstawowym jest postawa katechety. „Dobry katecheta, to święty katecheta” – stwierdził.

W kolejnym referacie ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk dokonał prezentacji dokumentu Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne. Na samym początku zauważył, że abp Kisiel był gorącym zwolennikiem zajęć duszpasterskich w parafii, które są niezbędne, by nie „przeintelektualizować” katechezy. Sama instrukcja zaś dotyczy katechezy parafialnej, nie ingerując w sprawy katechezy szkolnej.

W dokumencie przygotowanie do bierzmowania zostało podzielone na dalsze, bliższe i bezpośrednie, które mają na celu pogłębienie życia wiary. Obejmuje klasy VI – VIIIszkoły podstawowej, przy czym sakrament bierzmowania ma być udzielany w klasie VII.

Przygotowanie dalsze odbywa się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, poprzez udział w katechezie szkolnej na wszystkich jej etapach, a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Przygotowanie bliższe odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym i szkolnym i obejmuje uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej. Przygotowanie bezpośrednie odbywa się w parafii i powinni mieć przede wszystkim charakter duchowy. Ma polegać na udziale kandydata w spotkaniach formacyjnych, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach i dniach skupienia. Formacja w klasie VIII jest czasem wdrażania bierzmowanych do diakonii we wspólnocie Kościoła.

Dokument określa, że sakrament bierzmowania powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania kandydata, a nie parafia na terenie której znajduje się szkoła. Odpowiedzialnym za przygotowanie do sakramentu jest ks. proboszcz, a w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego formacją należy objąć również rodziców.

Ks. Jakoniuk przedstawił wskazania treściowe i metodyczne zawarte w dokumencie, jak również przybliżył przebieg formacji.

W ostatnim z referatów mgr Małgorzata Łazarska wskazała na istotne dla katechetów zmiany w prawie oświatowym.

Przed błogosławieństwem udzielonym wszystkim katechetom na nowy rok szkolny przez bp Henryka Ciereszkę, ks. dr Bogdan Skłodowski podziękował ks. kan. dr. Czesławowi Walentowiczowi za wieloletnią posługę, którą pełnił jako archidiecezjalny wizytator katechetyczny.

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 400 katechetów, z czego większość to katecheci świeccy.

Abp Edward Kisiel był administratorem apostolskim w Białymstoku w latach 1976-1991.Jan Paweł II w 1991 r. mianował go ordynariuszem białostockim, a rok później podniósł do godności arcybiskupa metropolity. W czasie swego posługiwania na terenie diecezji w Białymstoku (od 1943 r.) szczególną uwagę poświęcał pracy katechetycznej. W 1945 r. powołany został na prefekta szkół białostockich w parafii św. Rocha. W kolejnych latach katechizował uczniów szkół podstawowych oraz średnich. W 1957 r. został członkiem kolegium duszpasterzy akademickich, a w 1960 r. – archidiecezjalnym duszpasterzem młodzieży szkolnej i wizytatorem religii we wszystkich szkołach na terenie archidiecezji.