W homilii biskup Henryk Ciereszko mówił, że rolą biskupa, jako następcy apostołów jest ogłaszanie, że "Bóg jest Zbawicielem pełnym miłosierdzia". Podkreślał, że biskup jest przede wszystkim głosicielem Ewangelii Chrystusowej i jej strażnikiem.

„Jego zadaniem jest nauczanie wiernych mu powierzonych. Jest prawdziwym nauczycielem wiary. Biskup jest też pierwszym słuchającym Ewangelii. Jego osobiste przyjęcie nauki Chrystusa, wcielanie jej w życie, wzmacnia wiarygodność jego przepowiadania" - mówił kaznodzieja.

„Nie jest moją intencją, a wespół ze mną, tak ufam, i nas wszystkich diecezjan, przypominanie dziś naszemu Arcybiskupowi, kim jest biskup i jakie zadania powierza mu Kościół. To raczej my, nam samym, chcemy przypomnieć, jakimi mamy być wobec posługi naszego Pasterza. Wszak do nas skierował przed rokiem, w swym pierwszym liście pasterskim słowa zaproszenia: «Na Ziemię Białostocką przychodzę ze słowami na ustach i w sercu: Aby była głoszona Ewangelia». Moim najgłębszym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy głosili tę Ewangelię, abyśmy tę Ewangelię głosili razem: ja z wami a wy ze mną” - mówił.

Bp Ciereszko pytał zgromadzonych, jak na to zaproszenie odpowiedzieli: „Ile w nas szczerego pragnienia i wysiłku, aby przyjmować i wcielać w życie pasterskie nauczanie Arcybiskupa? Czy razem głosimy Ewangelię, zwłaszcza naszym świadectwem życia chrześcijańskiego, uczestniczeniem w życiu religijnym w parafiach i diecezji, włączaniem się w dzieła parafialne i diecezjalne? Na ile czujemy się odpowiedzialni, duchowni i świeccy, każdy według zadań i funkcji za nasz diecezjalny Kościół?”.

Przywołując słowa udzielonego niedawno przez abp. Wojdę wywiadu dla miesięcznika archidiecezji „Drogi Miłosierdzia”, w którym nazwał on białostocką wspólnotę diecezjalną „gigantem duchowym, ale trochę uśpionym”, kaznodzieja pytał dalej: „Czy potrafimy go, razem z naszym Arcybiskupem, jak nam podpowiada, rozbudzić i wykorzystać potencjał, który posiadamy?”. Zachęcał, by przyjąć dziś te słowa Metropolity jako program duchowy.

Na zakończenie Eucharystii życzenia w imieniu kapłanów archidiecezji białostockiej abp. Wojdzie złożył ks. dr. Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Życzenia w imieniu profesorów i alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium duchownego złożył ks. kan. Marian Strankowski.

Przed udzieleniem błogosławieństwa abp Wojda życzył kapłanom świętującym jubileusz 25-lecia kapłaństwa – ks. prał. Tomaszowi Powichrowskiemu i ks. kan. Krzysztofowi Łapińskiemu przede w wszystkim "radości kapłaństwa Chrystusowego". Wszystkich zaś wiernych jeszcze raz zachęcał do wspólnego z nim głoszenia Ewangelii i do jeszcze większego zaangażowania w życie archidiecezji.

Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. W  1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). 8 maja 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu.

12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie przyjął 10 czerwca 2017 r. Podczas tej uroczystości odbył też ingres do archikatedry białostockiej.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Jest członkiem komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.