Rozpoczynając spotkanie abp Wojda przypomniał, że Rok Duszpasterski 2017/2018 poświęcony jest Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. „Żyjemy w epoce Ducha Świętego. To On uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli przeżywać naszą wiarę i o niej świadczyć. Dlatego do Ducha Świętego trzeba nieustannie powracać, wzywać Go, albo raczej nosić w sercu” - podkreślał.

Metropolita białostocki wskazywał, że dary Ducha Świętego to nie tylko jakieś praktyczne zdolności czy umiejętności, ale konkretne zadania, które człowiek wierzący powinien wypełniać – zadanie uświecania życia swojego i innych, dążenia do zbawienia własnego i pomaganie w tym innym, oraz przeżywanie i szerzenie miłości. „Dzięki temu człowiek wierzący osiąga pełnię własnej tożsamości” - mówił.

Hierarcha wskazywał też na konieczność właściwego odczytywania własnej roli w Kościele, która dla konkretnego człowieka wynika z bycia chrześcijaninem, z posiadanego wykształcenia, formacji duchowej, które składają się na jego tożsamość. Mówił o znaczeniu czynnej wiary oraz podejmowania wysiłku jej nieustannego ożywiania. „Tylko ten, który jest w stanie otworzyć się na Ducha Świętego będzie w stanie działać i dzielić się z innymi otrzymanym darem wiary” – stwierdził.

Zastanawiając się nad rolą katechety abp Wojda zaznaczał, że jego podstawowym zadaniem jest pomagać osobom ochrzczonym odkrywać dar Ducha Świętego. „Jest to wielkie zadanie, bo tam gdzie kapłan czy osoba zakonna nie dotrze, tam dotrze osoba świecka. To wielkie zobowiązanie, wynikające przede wszystkim z osobistego przyjęcia daru Ducha Świętego i Bożego słowa, aby móc później dzielić się nimi z innymi. Katecheta to nie zawód, to nie jest jedynie jakaś pełniona w kościele posługa. To misja, której początkiem jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tylko wówczas głoszenie Chrystusa będzie autentyczne. Tylko wówczas to, co będzie mówił i czynił katecheta stanie się świadectwem - nie czymś zasłyszanym czy wyuczonym, ale osobistym świadectwem wiary” – wskazywał.

Następnie ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej przedstawił Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania. Omówił poszczególne części tego dokumentu, zawierającego podstawowe zalecenia dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz określające minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii.

Prelegent zapoznał uczestników konferencji z poszczególnymi etapami i zakresem przygotowania, które powinno być prowadzone w szkołach i w parafiach. Nawiązując do treści dokumentu podkreślał znaczenie osobistego świadectwa osób odpowiedzialnych za katechizację, katechez parafialnych, spotkań i celebracji w małych grupach.

Po wykładzie uczestnicy w trzech grupach dyskutowali na temat teorii i praktyki przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w archidiecezji białostockiej. Animatorami poszczególnych grup byli: ks. Leszek Jakoniuk, ks. Wojciech Rogowski oraz Małgorzata Łazarska.

Wśród wniosków z prac wybrzmiały m.in. takie kwestie jak: brak świadomości znaczenia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, problem spotkań w małych grupach, zróżnicowania parafii wiejskich i miejskich pod względem personalnym i warunków lokalowych, znaczenie wyjazdów rekolekcyjnych i kursów takich jak „Alfa” czy „Eureka”, konieczność katechizacji rodziców oraz rodzin, problem przygotowania do bierzmowania osób dorosłych, indywidualizacji wieku kandydata do bierzmowania, konieczności indeksów i dzienniczków obecności, braku materiałów formacyjnych dla animatorów, niedostatecznego zaangażowania katechetów i duszpasterzy, obniżanie wymagań, braku jednoznacznych wytycznych i konsekwencji w dopuszczaniu do sakramentu. Wskazywano również na znaczenie miejsca celebracji sakramentu, jakim powinna być własna parafia i potrzebę zaangażowania w tworzenie szczegółowych wytycznych, które miałyby obowiązywać w diecezji osób bezpośrednio zaangażowanych w katechizację.

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 400 katechetów, z czego większość to katecheci świeccy.