ŻYCIORYS

Arcybiskup dr TADEUSZ WOJDA SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej, jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietszczyk.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. w zgromadzeniu księży pallotynów przyjął święcenia diakonatu, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie.

Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r.

W styczniu 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W lipcu 2012 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI podsekretarzem tejże Kongregacji. Od 1991 r. ks. Wojda był kapelanem Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego. W latach 1990-2012 pełnił funkcję sekretarza Generalnego ds. Misji przy zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Wspókonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Podczas tej uroczystości odbył się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do archikatedry białostockiej.

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz. 5 listopada 2017 r. w białostockiej bazylice archikatedralnej uroczystego nałożenia paliusza Arcybiskupowi Metropolicie dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.


MOTTO POSŁUGI I OPIS IDEOWY HERBU

Mottem posługi biskupiej nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego są słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

Herb, zbudowany na tarczy, zawiera złoty podwójny krzyż, który jest znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej. Złoty krzyż oznacza Zmartwychwstałego Chrystusa, a trójlistne zakończenie ramion krzyża symbolizuje Chrystusa pośród Apostołów. Paliusz swą symboliką nawiązuje do obrazu Chrystusa – Dobrego Pasterza, który na swych ramionach niesie zagubioną owcę (por. Łk 15,1-7). Umieszczony w herbie oznacza godność metropolity i wyraża jedność ze Stolicą Apostolską.

W centrum tarczy herbowej znajduje się otwarta złota księga Pisma Świętego, która podkreśla potrzebę głoszenia Ewangelii, zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Na lewej stronie otwartej Biblii znajdują się umieszczone pionowo dwie czerwone litery greckie: Alfa i Omega. Oznaczają one Chrystusa i odwołują się do wersetu z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmocny” (1,8). Chrystus jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia. Głoszenie Chrystusa, który jest Słowem Objawionym, stanowi zadanie wpisane w istotę Kościoła. Czerwone litery na złotej księdze oznaczają świadectwo głoszącego Ewangelię, ale także wolność, którą niesie Chrystus (por. Ga 5,1). Prawą stronę Pisma Świętego wypełniają trzy dojrzałe kłosy. Głoszenie Ewangelii ma bowiem owocować przyjęciem Chrystusa przez ewangelizowanych, ale też szczęściem wiecznym – tak tych, którzy przyjmują Słowo Boże, jak i tych, którzy je głoszą. Kłosy są figurą Kościoła, który żyje Ewangelią, jak też są symbolem Eucharystii, która buduje Kościół.
Nad księgą Pisma Świętego znajduje się sześcioramienna złota gwiazda ze złotym promieniem. Przedstawienie to odwołuje się do gwiazdy betlejemskiej, umieszczonej również w herbie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów), do którego należy abp Tadeusz Wojda. Symbol gwiazdy wskazuje, że orędzie Dobrej Nowiny zaadresowane jest do wszystkich ludzi, przypomina również wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Ten znak wskazuje, że przyjęcie Ewangelii, rozpoznanie Chrystusa i uznanie Go za Pana prowadzi do zbawienia (por. Flp 2,9-11). Gwiazda betlejemska i złoty promień odwołuje się również do tajemnicy narodzin Chrystusa. Jest więc wyrazem nadziei, radości, pokoju, ale również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Gwiazda betlejemska przywołuje na myśl słowa Mędrców, którzy pytając o Chrystusa mówią o tym, iż „widzieli Jego gwiazdę na Wschodzie” (por. Mt 2,2). Także niebieska tynktura tarczy symbolizuje osobę Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na kartach Ewangelii ukazana jest Ona, gdy niesie Chrystusa nie tylko do domu Zachariasza i Elżbiety, ale i poza granice swej ojczyzny. W godzinie Krzyża stała się Matką Kościoła, któremu towarzyszy na drogach wiary poprzez dzieje. Arcybiskup Tadeusz Wojda rozpoczyna swą biskupią posługę w roku stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, skąd Maryja kierowała orędzie nawrócenia i pokuty. Celem Kościoła pielgrzymującego jest niebo. Barwa niebieska odwołuje się więc również do rzeczywistości nieba. Na szarfie, umieszczonej pod tarczą, wypisana jest dewiza herbowa: „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Motto to nawiązuje do słów Chrystusa: „Najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom” (Mk 13,10). Dobra Nowina jest orędziem o Bogu bogatym w miłosierdzie. W Białymstoku św. Jan Paweł II mówił: „Orędzie Bożego miłosierdzia, orędzie Chrystusa miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło także przez wasze miasto – i poszło szeroko w świat” (5 czerwca 1991 r.). Arcybiskup Metropolita Białostocki, rozpoczynając swą pasterską posługę w Kościele Białostockim, podkreśla swym biskupim zawołaniem potrzebę nowego zapału w dziele ewangelizacji i niesieniu orędzia Chrystusa miłosiernego wszystkim ludziom.


BULLA NOMINACYJNA PAPIEŻA FRANCISZKA


FRANCISZEK BISKUP SŁUGA SŁUG BOŻYCH umiłowanemu Synowi TADEUSZOWI WOJDZIE, ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, dotychczas Podsekretarzowi Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wybranemu na Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Często rozważam w moich modlitwach słowa Odkupiciela „Aby była głoszona Ewangelia” (Mk 13,10), zwłaszcza wtedy, gdy zatroskany o dobro całej owczarni Pana, staram się pilnie dać poszczególnym wspólnotom kościelnym odpowiednich Pasterzy i gorliwych głosicieli zbawczej prawdy. Ponieważ umiłowany Metropolitalny Kościół Białostocki po rezygnacji Przewielebnego Brata Edwarda Ozorowskiego odczuwa brak swojego biskupa, myślę o Tobie, drogi Synu. Ty bowiem otrzymałeś bardzo dobrą edukację zarówno w rodzinie, jak i w szkołach, którą następnie starannie pogłębiłeś w seminarium w Ołtarzewie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Wyświęcony na kapłana w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, większą część swojej posługi pełniłeś w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wykazując przymioty umysłu i serca oraz szczególną biegłość w dziedzinie misyjnej działalności Kościoła. Za radą zatem Kongregacji ds. Biskupów, pełnią Mojej Apostolskiej władzy z ufnością mianuję Cię Arcybiskupem Metropolitą Białostockim i przyznaję Ci wszystkie prawa i nakładam jednocześnie obowiązki odnoszące się do tego urzędu. Po tym jak złożysz przysięgę i wypowiesz zgodnie ze zwyczajem wyznanie wiary, w dowolnym miejscu, poza Rzymem, przyjmiesz święcenia biskupie według norm liturgicznych Kościoła. Będzie także twoim obowiązkiem oznajmić o tej Mojej decyzji wiernym i duchowieństwu, których uprzejmie zachęcam, aby przyjęli Cię, przychodzącego nowego Arcybiskupa, otwartym sercem i ochoczo szli za Twoim nauczaniem. Ciebie zaś samego, umiłowany Synu, zachęcam do gorliwego głoszenia zbawczej prawdy wiernym powierzonym Twojej trosce i do starannego kierowania twoją wspólnotą kościelną, dzięki wstawiennictwu Błogosławionej Maryi Dziewicy, Matki Miłosierdzia i apostoła Judy Tadeusza.

Dano w Rzymie, u Świętego Piotra,
dnia dwunastego kwietnia, roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego,
piątego Mojego Pontyfikatu.

Papież Franciszek


DOKUMENTY

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ
LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO DO ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO

LIST ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO DO ARCYBISKUPA NOMINATA TADEUSZA WOJDY

MASS MEDIA

ROZMOWA RADIA i Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM TADEUSZEM WOJDĄ

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM Z SERWISU EPISKOPAT.PL

WYWIAD Z ARCYBISKUPEM NOMINATEM DLA KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ