W dekrecie abp Ozorowski podkreśla: „Kościół parafialny pw. św. Antoniego jest obecnie żywym miejscem kultu eucharystycznego. Jest on związany z tzw. wydarzeniem eucharystycznym, które miało miejsce po beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, Apostoła Bożego Miłosierdzia w październiku 2008 r. Nadzwyczajny charakter tego wydarzenia potwierdziły badania uznanych i wiarygodnych naukowców oraz dochodzenie przeprowadzone przez specjalną komisję teologów”.

„Zatwierdzony przeze mnie kult jest kultem eucharystycznym. Eucharystia stanowi jego centrum. Przez cały rok w kaplicy wystawienia trwa całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, przy licznym udziale wiernych odprawiane są nabożeństwa eucharystyczne” – pisze metropolita białostocki.

Jak wyjaśnia ks. prał. Andrzej Kakareko, kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, poprzez dekret została potwierdzona szczególna ranga tej świątyni jako miejsca kultu eucharystycznego. Po ogłoszeniu sanktuarium przy kościele kult ten będzie bardziej uporządkowany dzięki temu, że sanktuarium otrzymało własny statut, który będzie regulował życie pielgrzymkowe. Ponadto wierni, poprzez to oficjalne ogłoszenie sanktuarium, uzyskują moralną pewność co do szczególnego charakteru tego miejsca.

Nowo ogłoszone sanktuarium jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu religijnego w archidiecezji białostockiej. Kustosz sanktuarium, ks. kan. Stanisław Gniedziejko mówi o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się sokólskie sanktuarium wśród pielgrzymów z Polski i świata. W ubiegłym roku przybyło około tysiąc pielgrzymek autokarowych, nie licząc pielgrzymów indywidualnych oraz ponad tysiąc kapłanów spoza archidiecezji, w tym kardynałowie, arcybiskupi i biskupi. Pielgrzymi przybywają nawet z tak odległych krajów świata jak Chiny, Indonezja, Argentyna czy Australia.

Liczba łask, które wypraszają wierni modlący się sokólskiej kolegiacie ciągle wzrasta. Ks. Gniedziejko od początku dokumentuje niewytłumaczalne medycznie uzdrowienia fizyczne, wybawienia od śmierci w wypadkach, uzdrowienia duchowe, nawrócenia. Przybywają tam osoby poszukujące naukowego wyjaśnienia prawdziwości Wydarzenia Eucharystycznego, jak i poszukujące wiary.

9 kwietnia 2009 r. kościół pw. św. Antoniego w Sokółce został podniesiony do rangi kościoła kolegiackiego i została przy nim ustanowiona Kapituła Kolegiacka Najświętszego Sakramentu. 2 października 2011 r. Cząstka Ciała Pańskiego została ukazana wiernym i od tego momentu wraz z Najświętszym Sakramentem udostępniona jest do adoracji.

Dekret o nowym sanktuarium zostanie odczytany w sokólskiej świątyni na wszystkich Mszach św. w niedzielę 26 marca 2017 r.

Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia sanktuaria diecezjalne, narodowe i międzynarodowe oraz wyjaśnia, że przez sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego - za aprobatą ordynariusza miejscowego - pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej pobożności (kan. 1230). Sanktuariom mogą być przyznane pewne przywileje, ilekroć to zdają się zalecać okoliczności miejsca, napływ pielgrzymów, a zwłaszcza dobro wiernych (kan. 1233).