W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17.00 wzięli udział: abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, bp Henryk Ciereszko, wikariusz generalny archidiecezji białostockiej oraz licznie zgromadzeni goście w liczbie ponad 100 osób, tak świeckich jak duchownych, reprezentujących zarówno środowiska naukowe miasta Białegostoku zajmujące się historią ex professo, jak też te, dla których odkrywanie najnowszych dziejów regionu jest zajęciem mniej profesjonalnym.

Spotkanie poprowadził kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku, ks. Adam Szot. Zgromadzonych gości powitał ks. Jarosław Jabłoński, dyrektor Centrum.

Część merytoryczną wieczoru rozpoczął abp Edward Ozorowski, który wyrażając Autorowi uznanie, wskazał na walory naukowe dzieła i pokreślił jego znaczenie w historiografii powszechnej i piśmiennictwie historycznym dotyczącym dziejów diecezji i archidiecezji wileńskiej. Podkreślił, że „wielu księży z kart „Martyrologii” było znanych starszym czytelnikom z autopsji bądź opowiadań. Ta książka porządkuje tę wiedzę, zazwyczaj fragmentaryczną, i ją poszerza, pozwala ona zobaczyć żywych ludzi w ich zmaganiach o przetrwanie i trwanie na stanowisku”. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup stwierdził, że „jest to książka, którą zawsze warto mieć w zasięgu, by w każdej chwili móc po nią sięgnąć, jak po encyklopedię”.

Życiorys naukowy ks. Tadeusza Krahela, z akcentem na jego wyjątkową aktywność w obszarze działalności naukowej, dydaktycznej i piśmienniczej nakreślił ks. Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, który na marginesie swego wystąpienia uchylił też nieco rąbka tajemnicy z warsztatu naukowego ks. Krahela.

Wstępem do wystąpienia Autora było odczytanie przez Piotra Damulewicza, wykładowcę w białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej i aktora Białostockiego Teatru Lalek, kilku najbardziej znaczących fragmentów książki. Profesjonalna lektura stworzyła odpowiedni nastrój do prezentacji dzieła przez samego Autora. Zapoznał on zgromadzonych z trwającym niemal 30 lat procesem gromadzenia materiału źródłowego, wskazał na przeszkody i trudności z tym związane, ale przede wszystkim skoncentrował się na meritum dzieła, przytaczając kilka, szczegółowo zrelacjonowanych w publikacji, przykładów bohaterskiego męstwa zarówno poddanych represjom okupanta duchownych, jak i świeckich, których przywiązanie do Kościoła i swych duszpasterzy w sytuacjach skrajnych wyzwalało postawy graniczące z heroizmem. Kończąc Ksiądz Profesor wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji, nie pomijając wydawnictwa „BUK” w osobie jego dyrektor Małgorzaty Milewskiej.

W wystąpieniach gości: Wojciecha Śleszyńskiego, dyrektora Muzeum Sybiru i prorektora UwB, Cezarego Kukli, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego i profesora UwB oraz Anny Kietlińskiej, prezesa białostockiego oddziału stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wybrzmiały akcentowane przez wszystkich słowa uznania pod adresem Autora, wyrazy wdzięczności i oczekiwanie „na więcej”. W takim tonie utrzymany był też odczytany list dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok, Barbary Bojaryn-Kazberuk.

Główną część liczącej 687 stronic księgi stanowi słownik represjonowanych podzielony na działy: duchowni diecezjalni, alumni Seminarium Duchownego w Wilnie oraz zakonnicy w układzie alfabetycznym według zakonów i zgromadzeń zakonnych. Poprzedzająca ją część wstępna szkicuje sytuację archidiecezji wileńskiej w okresie II wojny światowej oraz losy duchowieństwa podczas wojny i okupacji.

Książka jest do nabycia w księgarni św. Jerzego w Białymstoku (ul. Kościelna 1) oraz w wydawnictwie „BUK”.