Pierwszy z trzech referatów przedstawił reprezentujący Kościół rzymskokatolicki ks. dr Łukasz Żuk, wykładowca liturgiki w białostockim Seminarium Duchownym. Wyjaśnił znaki i formuły towarzyszące rytowi chrztu, a także przybliżył historię symboli chrzcielnych. Zauważył, że już z samego obrzędu Chrztu św. można wydobyć całą teologię, na której opiera się zachodnia tradycja liturgiczna.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Cerkwi prawosławnej, ks. dr hab. Marek Ławreszuk. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bogatą wymowę obecnego w tradycji cerkiewnej Obrzędu Nadania Imienia, a także dostrzegł analogię pomiędzy poszczególnymi elementami prawosławnej liturgii chrzcielnej a znanymi z historii etapami drogi katechumenalnej. Wskazał również na podobieństwa we wschodnim i zachodnim rycie chrztu.

Jako ostatni swój referat przedstawił pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Zauważył on, że z punktu widzenia jego wspólnoty wyznaniowej dyskusyjnym pozostaje udzielanie chrztu niemowlętom, gdyż jego zdaniem świadomy akt wiary jest warunkiem do przyjęcia łaski chrzcielnej. Pastor nakreślił również całą teologię chrzcielną, opierając się na etymologii oznaczającego zanurzenie greckiego czasownika „baptidzo”. Podkreślił również, że w tradycji chrześcijan baptystów każdy chrzest jest wielkim świętem całej wspólnoty.

Zwieńczeniem Trójgłosu były Nieszpory o Jedność Chrześcijan w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył bp Henryk Ciereszko, podczas których homilię wygłosił pastor Tomasz Wigłasz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Powołując się w niej na biblijny opis zawarcia przymierza między Bogiem a Abrahamem zauważył, że to właśnie chrzest jest dziś znakiem takiego przymierza między ochrzczonym a Stwórcą. Wskazał także na konieczność kultywowania otrzymanej na chrzcie wiary, wyrażającej się w zaufaniu Bogu, który ma moc wypełnić złożone człowiekowi obietnice.

Na zakończenie Nieszporów słowo zachęty do modlitwy o jedność skierował bp Ciereszko. „Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej jesteśmy razem" - zauważył hierarcha.

Trójgłos Ekumeniczny zgromadził przedstawicieli duchownych i świeckich niemalże wszystkich obecnych na białostocczyźnie wyznań chrześcijańskich, siostry zakonne i alumnów seminarium duchownego.