Otwierając sympozjum, Abp Edward Ozorowski podkreślił, że dwa najważniejsze wydarzenia w historii archidiecezji białostockiej to beatyfikacja Matki Bolesławy Lament i ks. Michała Sopocki. „Później byli jeszcze ks. Jerzy Popiełuszko i Męczennicy II wojny światowej związani z tym terenem. Uznałem je za najważniejsze, gdyż świętość jest drogą i celem wszystkich, którzy pielgrzymują przez ziemię. Bł. Bolesława pochodziła z Łowicza, ale żyła, działała i spoczęła w Białymstoku, gdzie jest powszechnie czczona. Trzeba kontemplować jej życie, by móc dostrzec, jak świętość przejawia się w życiu” – mówił.

Prelegentów i przybyłych gości, wśród których były dwie wnuczki brata Matki Lament, przywitała s. Weronika Mackiewicz – Matka Generalna Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Witała przedstawicieli wspólnot Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy z Łowicza, Kętrzyna, Legionowa, Komorowa, Mławy, Reszla, Wilna i Białegostoku. Na uroczystości licznie przybyły duchowe córki bł. Bolesławy, w tym siostry z Zambii, Kenii i Tanzanii.

Sympozjum składało się z dwóch sesji, każda z nich zaś z czterech wykładów. W pierwszym referacie ks. dr Adam Szot, wykładowca historii z białostockiego Seminarium Duchownego ukazał życie Bolesławy Lament i jej dzieła na historycznym tle epoki. Tym tłem była sytuacja polityczna – brak niepodległości i represje popowstaniowe. Prelegent pokazywał złożone relacje Kościoła katolickiego z prawosławnym oraz przedstawił działalność Błogosławionej na ziemiach wschodnich, wśród Polaków – katolików, przebywających w państwie rosyjskim oraz unitów.

Ks. prof. dr hab. Jan Mikrut z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie w referacie „Życie bł. Bolesławy w Kościele” przedstawił historie aktów ustawodawczych w Rosji dotyczących przedstawicieli innych wyznań. Wyjaśniał jak zmieniająca się sytuacja w rozległym państwie carskim powodowała z biegiem czasu konieczność wewnętrznej reorganizacji administracji. Mówił o wzrastającej w państwie zdominowanym przez prawosławie liczbie wiernych Kościoła katolickiego, zwłaszcza w następstwie masowych deportacji katolików z Królestwa Polskiego w głąb imperium i konieczności konkordatu. Referent mówił o przełomowym pontyfikacie papieża Leona XIII, który dostrzegł pozytywne wartości Kościołów wschodnich i protestanckich.

Kolejny prelegent, ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański z UKSW nakreślił źródła życia duchowego bł. Bolesławy. Podkreślał znaczące elementy duchowości igancjańskiej, z której czerpała i na którym zbudowała duchowość założonego przez siebie zgromadzenia.

Następnie ks. dr Wojciech Michniewicz biblista z białostockiego Seminarium Duchownego w Białymstoku wygłosił referat pt. „Wątki biblijne w nauczaniu bł. Bolesławy”, w którym zaprezentował głębokie zakotwiczenie apostolskiej działalności Matki Lament w Piśmie Świętym oraz wskazania dotyczące lektury i medytacji słowa Bożego, które pozostawiła swoim siostrom.

Pierwszą sesję prowadził, podsumował i zakończył ks. dr hab. Andrzej Proniewski, rektor AWSD w Białymstoku.

Po przerwie, drugą sesję rozpoczął wykład ks. dr hab. Radosław Kimsza, delegat archidiecezji białostockiej ds. dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego i przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej. W referacie pt. „Actiocontemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy” wskazywał, że styl życia Matki Lament, jest aktualny we współczesnym świecie i może być stylem życia każdego chrześcijanina. Tłumaczył, że bł. Bolesława nie tylko nie rozdzielała tych dwóch aspektów w swoim życiu – kontemplacji i działania – ale taki styl życia polecała również siostrom w założonym przez nią zgromadzeniu. Podkreślał, że Matka Założycielka „była człowiekiem niezłomnym w działaniu apostolskim, podejmującą dzieła odważne, jak na owe czasy, nie tylko z punktu widzenia eklezjalnego, ale także z punktu widzenia roli i działania kobiety”. Dodał, że jednocześnie była ona osobą kontemplatywną, obdarzoną duchem modlitwy, w której upatrywała najwyższy stopień świętości.

Następnie ks. prof. dr hab. Edward Walewander z KUL w referacie „Osoby konsekrowane w życiu narodu” mówił o działalności bł. Bolesławy Lament i św. Urszuli Ledóchowskiej realizujących w swoim życiu ideały Świętej Rodziny. Przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II podkreślał zwłaszcza ich ducha misyjnego, umiejętność rozpoznawania warunków życia, potrzeb ludzi i okoliczności czasu oraz potrzeb ówczesnego Kościoła. Podkreślał zwłaszcza, że wszelkie działanie zewnętrzne zgromadzeń zakonnych winny być „transmisją zakonności” i ducha założycieli.

Ks. dr hab. Mieczysław Olszewski z PWTW w przedłożeniu „Aktualność posłannictwa bł. Bolesławy w świetle wyzwań duszpasterskich” podkreślał działalność dobroczynną sióstr zapisaną w Konstytucjach Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, zarówno w historii, jak i w realizowanym współcześnie charyzmacie. Wskazywał, że posługa – praca, jaką wykonują siostry jest dziełem zbawczym. Przypominał, że Błogosławiona uczyła szacunku do każdej pracy, nawet najskromniejszej, niewidocznej. „Jest to odpowiedź na dzisiejsze czasy, w których najczęściej liczy się postawa konsumpcyjna” – stwierdził.

W kończącym sympozjum wystąpieniu dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska profesor Uniwersytetu w Białymstoku zatytułowanym „Obrazki sceniczne bł. Bolesławy i ich przesłanie”, przedstawiła pisma, listy, wskazania ascetyczne oraz pisma sceniczne, takie jak jasełka, akademie czy żywe obrazy. Prelegentka zauważyła, że s. Bolesława często sama pisała teksty i w ten sposób pokazywała, jak interpretuje różne prawdy religijne. Wyjaśniała, że sztuki grane przez wychowanki uczyły ich przede wszystkim wartości czystości i wartości przewagi dóbr duchowych nad materialnymi.

Drugą sesję sympozjum prowadził i podsumował ks. dr Dariusz Wojtecki, dyrektor biblioteki Seminarium Duchownego.

Sympozjum zwieńczyło przeniesienie ikony i relikwii Błogosławionej do archikatedry białostockiej oraz prawykonanie przez Schola Sancti CasimiriAkatystu ku czci bł. Bolesławy”.

W ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia diecezji białostockiej w kolegiacie pw. św. Antoniego w Sokółce odbyła się 5. Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych. Mszy św. pod na placu przed kolegiatą przewodniczył Abp. Edward Ozorowski.

O godz. 21.00 na budynki Kuratorium Oświaty przy Rynku Kościuszki odbędzie się pokaz zdjęć z wizyty Jana Pawła II w Białymstoku – „Święty tu był”.