„Święty Izydor jest dla nas wzorem jak łączyć pracę z modlitwą, sprawy ziemskie ze sprawami Boskimi. Wszelkie kryzysy, które w ciągu wieków trawiły ludzkość – polityczne, ekonomiczne czy społeczne, miały swoje źródło w próbie wyeliminowania Boga z życia człowieka” – mówił abp Ozorowski. „Dlatego wpatrując się w przykład dwunastowiecznego Świętego starajcie się unikać tego błędu i starajcie się trwać blisko Boga” – zachęcał.

Nawiązując do przeżywanej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego podkreślił, że „pokazuje ona obecność Boga pośród nas”. Przywołując nauczanie św. Grzegorza Wielkiego wyjaśniał, że Syn Boży, stając się człowiekiem nie opuścił Ojca, a wstępując do nieba nie opuścił ludzi. „Bóg jest pośród nas. Ci, którzy to widzą i o tym nie zapominają, idą zawsze droga prowadzącą do sukcesu” – zauważył, zwracając się szczególnie do rolników i przedsiębiorców.

W homilii ks. dr Andrzej Dębski, nawiązując do liturgii Słowa, zauważył, że zarówno współczesny człowiek, jak i Kościół, ryzykują wpatrywaniem się w niebo i przez to byciem oderwanymi od rzeczywistości. Zamiast tego proponował wsłuchiwanie się w siebie i własne wnętrze, w którym można spotkać Boga, „patrzenie przed siebie” – czyli dawanie świadectwa i wpatrywanie się w Boga obecnego w problemach i troskach drugiego człowieka.

„Nie można być świadkiem Chrystusa kiedy się Go nie zna, albo zna się tylko pewne formy religijności. Żeby być świadkiem, trzeba Boga znać. Trzeba przyjąć całe bogactwo, jakie Chrystus nam zostawia w Kościele, byśmy stali się Jego uczniami” – mówił, wskazując na konieczność przyjęcia całego, a nie tylko wybiórczego, nauczania Kościoła.

Ks. Dębski, przypominając życiorys św. Izydora podkreślił, że nikt, bardziej niż rolnicy, nie ma świadomości trudu pracy i wartości życia. Zauważył, że są oni codziennymi świadkami dwóch cudów: wzrastania ziarna, które staje się chlebem i cudu przemiany chleba i wina – za sprawą słowa i Ducha Świętego w Ciało i Krew Chrystusa.

Kaznodzieja, przywołując obraz rolnika przedstawiony w Ewangelii, zauważył, że jest to „gospodarz zapobiegliwy, ale także mądry, ponieważ troszczy się nie tylko sukces materialny i wymierne korzyści, ale patrzy znacznie dalej”.

Kreśląc aktualną sytuację rolnictwa po okresie zmian systemowych i politycznych w Polsce, zauważył podejmowane zabiegi, aby oderwać rolników od ziemi. „Trzeba jednak pamiętać: jeśli się oderwie rolnika od przywiązania, od miłości do ziemi, to odbierze się sens poświęceń, sens pracy na roli, sens zwyciężania życiowych trudności. Widzimy, jak wyludniają się wsie i dlatego wymiera Polska. A wieś zawsze była zapleczem dla miast, rezerwą ludzi zdolnych, zdrowych, zahartowanych” – wskazywał.

Na zakończenie homilii zachęcał zgromadzonych do dziękowania Bogu za rolników, zwłaszcza za „rolników sumienia”. „W dzisiejszym świecie, także w Polsce, jest to ważna kategoria ludzi. Pamiętajmy, że wieś polska jest powołana nie tylko do tego, żeby dawać chleb, ale także aby dawać świadectwo wiary i dawać młodym ludziom motywację życia” – mówił.

Eucharystia była centralnym punktem obchodów ku czci Patrona rolników chrześcijańskiej Europy, które rozpoczęły się w dniu wczorajszym w Smolanach niedaleko Suwałk.

Rozpoczynając Mszę św. abp Ozorowski wręczył medale św. Izydora Oracza rolnikom i przedsiębiorcom Podlasia, którzy wykazali się szczególnymi zasługami dla rozwoju rolnictwa.

We Mszy św. uczestniczył Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, pracownicy Lasów Państwowych, bractwa kurkowego oraz podlascy przedsiębiorcy. Obecne były poczty sztandarowe organizacji rolniczych, a uroczystość uświetniły występy zespołów ludowych.

Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 r.