Otwarcie konferencji poprzedziła Msza św. o godz. 15.00 w starym kościele farnym, pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.

W programie konferencji zaplanowano trzy sesje zatytułowane: „Ochrona życia”, „Dziecko w rodzinie” i „Jesień życia”.

Zwracając się do uczestników na początku konferencji Abp Ozorowski podkreślał, że pojęcie godności człowieka i ludzkiego życia nie jest nowe i należy je odczytywać w powiązaniu z ich źródłosłowem. „Godność w języku łacińskim to dignitas, prezium i vale, w greckim axia. Godność zatem to także ciężar – waga bytu, słowa, stanowiska. W Biblii fundamentem godności człowieka jest jego pochodzenie od Boga, przynależność do Boga i zaproszenie do wieczności z Bogiem” – mówił.

Hierarcha zauważył, że pojęcie godności jest relacyjne, a „ta relacja, w której człowiek pozostaje do Boga jest wpisana w naturę ludzką, a badając naturę ludzką można odkrywać te potrójne powiązania człowieka z Bogiem”. Zachęcał do odnajdowania radości życia, jego poszanowania i doceniania i takiego życia, „by ukazywało ono innym swoją godność”.

W pierwszym dniu obrady toczyły się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Rozpoczął je referat pt. „Początek życia we współczesnej medycynie”, który wygłosił prof. Bogdan Chazan. Przypomniał on, że początkiem ludzkiego życia zajmuje się z różnych punktów widzenia wiele dziedzin medycyny. Wyjaśniał przyczyny trudności z zajściem i utrzymaniem ciąży, związane ze stanem środowiska, stylem życia i współczesną mentalnością. Wskazywał na zaangażowanie współczesnej medycyny w stworzenie korzystnego środowiska dla poczęcia życia.

Prof. Chazan stwierdził, że nigdy w historii ludzkości nie było tak korzystnych warunków do posiadania potomstwa, biorąc pod uwagę warunki naturalne, czas trwania życia, rozwój medycyny czy korzystne warunki społeczne. Z drugiej strony nigdy nie było tak niskiego współczynnika dzietności, który w Europie coraz bardziej spada. Jako przyczynę tego zjawiska wskazał „odrzucanie płodności i realizację własnej woli człowieka, perfekcjonizm, pychę i krótkowzroczność”. „Z pewnością mamy do czynienia z kataklizmem antropologicznym i demograficznym. Czy możemy chyba także mówić o kataklizmie współczesnej medycyny, która zajmuje się prokreacją człowieka? Na pewno też” – mówił.

Następnie głos zabrała prof. Alina Midro z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podejmując temat tożsamości płci od momentu poczęcia. Prelegentka zaprezentowała, w jaki sposób kształtuje się płeć w fazie prenatalnej. Wyjaśniała, że płeć jest efektem współpracy wielu genów, i choć warunki zewnętrzne mogą na nie wpłynąć, to jednak nie można wybrać sobie płci, która jest określona na poziomie zapisu genomu. Ten zapis jest różny dla mężczyzn i kobiet. Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku omawiała genetyczne i epigenetyczne zaburzenia tożsamości płci.

Wykład na temat aspektów prawnych przyjętej w czerwcu tego roku Ustawy o leczeniu niepłodności wygłosiła dr Joanna Banasiuk z Uniwersytetu w Białymstoku. Wskazała szereg nieprawidłowości natury legislacyjnej, przede wszystkim na to, że w znacznej mierze ustawa tworzy regulacje pozorne i poświęcona jest głównie metodom, które zasadniczo nie mają charakteru terapeutycznego, tzn. nie usuwają stanu niepłodności.

Referentka wyróżniła dwie grupy zarzutów wobec tego aktu prawnego. „Pierwsze z nich dotyczą niejasnych i nieprecyzyjnych definicji. Taka sytuacja tworzy stan niepewności negatywnie wpływający na poziom bezpieczeństwa prawnego obywateli. Ustawa nie określa też właściwie statusu prawnego zarodka, a zawarta w niej definicja zarodka, jako najwcześniejszej formy życia ludzkiego nie odpowiada współczesnej wiedzy medycznej. Druga kategoria zarzutów dotyczy niesprzeczności prawa. Wyjaśniała, że proponowane przez ustawę rozwiązania nie wpisują się w obecnie obowiązujący porządek prawny, lekceważą zasady konstytucyjnych, a także są niespójne z regulacjami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Przypominając kolejne etapy powstawania ustawy zaznaczyła, że regulując sytuację prawną wczesnych etapów rozwoju dzieci poczętych in vitro, projekt winien ustosunkować się do szeregu zagadnień znaczących dla podmiotowości prawnej człowieka. „To wymagało współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego, uwzględnienia poprawek Sądu Najwyższego, co jednak nie miało miejsca. W efekcie przyjęte przepisy osłabiają spójność systemu prawa, a jedynym ich beneficjentem będą podmioty świadczące komercyjnie usługi z zakresu metod wspomaganego rozrodu” – mówiła.

Zagadnienie ochronnej medycyny prokreacyjnej podjął dr Tadeusz Wasilewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przywołał dziesięć spośród wyleczonych w klinice NaProMedica przypadków niepłodności, w których szanse na poczęcie i urodzenie dziecka były znikome. Wyjaśniał, jaka była diagnostyka i na czym polegała terapia objętych leczeniem par.

Dr Wasilewski przytoczył definicję niepłodności, która we współczesnej medycynie nie jest chorobą, ale objawem choroby lub objawem zaburzeń uniemożliwiających poczęcia dziecka. Zaznaczał, jak ważne jest leczenie przyczyn niepłodności, co jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki, obejmującej cały organizm. Wskazując na czynniki powodujące niepłodność, zwrócił uwagę, że wiele chorób wynika z nieprawidłowej diety. Na przykładach konkretnych schorzeń wykazywał, że do poczęcia dziecka potrzebna jest równowaga stylu życia i diety.

Kierownik białostockiej kliniki naprotechnologii przywoływał dane statystyczne świadczące o jej skuteczności. Wykazywał, że w porównaniu z dużymi kosztami in vitro, konsekwencjami zdrowotnymi, możliwością powikłań, a przede wszystkim nieetyczności procedury in vitro, naprotechnologia okazuje się dużo bardziej bezpieczna i skuteczna, o czym zazwyczaj się nie mówi, ze względu na duże zyski koncernów farmaceutycznych i klinik stosujących ta procedurę.

15 października obrady przeniosą się do Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Świerkowej 20. Spotkania odbywać się będą w dwóch blokach: psychologicznym - „Dziecko” i społecznym – „rodzina”. W swoich wystąpieniach prelegenci zwrócą uwagę na takie zagadnienia jak: dziecko w ujęciu personalistycznym Jana Pawła II, dziecko niepełnosprawne w rodzinie i związanie z tym problemy opiekuńczo-wychowawcze, duchowość dziecka z zespołem Aspergera, a także konstytucyjne aspekty ochrony życia i rodziny. Po dyskusji będą miały miejsce wystąpienia panelowe i debata prowadzona przez białostockiego aktora Piotra Półtoraka. Wezmą w niej udział: Jarosław Kniołek, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Tomasz Elbanowski, prezes Stowarzyszenia rzecznik Praw Rodziców, Michał Baran, sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS oraz Piotr Uściński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Drugi dzień konferencji zakończy występ Chóru Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego - „Koncert dla życia i rodziny”.

Ostatni dzień konferencji zgromadzi jej uczestników w Aula Magna Pałacu Branickich przy ul. Jana Kilińskiego 1. Gości powita dr Tadeusz Beszta-Borowski, założyciel białostockiego hospicjum i prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Ks. dr hab. Marek Ławreszuk z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt. „Starość w nauczaniu Kościoła prawosławnego”. O radości życia i radości życia w starości będzie mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny prelegent, ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawi mądrościowy wymiar sędziwości człowieka. Temat smutku, lęku i depresji w wieku podeszłym będzie mówił prof. Stanisław Pużyński. Sesję zakończy wystąpienie s. Michaeli Rak, założycielki Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie.

Konferencję podsumuje i zamknie Bp Henryk Ciereszko, a uczestnicy będą jeszcze mogli obejrzeć film „Irena Konieczna - cała dla życia” w reżyserii Joanny Adamik i Katarzyny Katarzyńskiej, a także wysłuchać koncertu Totus Tuus zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra i Impresariat Pro Art.

Organizatorami konferencji są: Katedra Teologii Katolickiej UwB, Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Białostockie Forum dla Życia i Rodziny, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział okręgowy w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Podlaski, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział Podlaski, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Pokłosiem corocznej konferencji jest publikacja książkowa wydawana przez Katedrę Teologii Katolickiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Białymstoku. Monografia jest udokumentowanym głosem w obronie człowieka, jego godności i wartości od poczęcia po naturalną śmierć.