Abp Ozorowski wskazał na szybko zachodzące w świecie zmiany. „W konfrontacji z tymi zmianami archidiecezja białostocka wychodzi zwycięsko” – stwierdził. Alumnom roku pierwszego oraz wszystkim klerykom życzył wytrwałości w dotarciu do końcowego etapu formacji, którą wieńczą święcenia kapłańskie.

Na rozpoczęcie uroczystości Pasterz Kościoła białostockiego przewodniczył uroczystej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej. Koncelebrowali bp Henryk Ciereszko, ks. dr hab. Andrzej Proniewski - rektor seminarium, księża profesorowie oraz zaproszeni na uroczystość kapłani. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województwa, alumni seminarium, siostry zakonne, świeccy pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Marek Kowalczuk, asystent nauk biblijnych AWSD w Białymstoku.

Po Eucharystii uroczystość przeniosła się do Auli św. Kazimierza, gdzie ks. dr hab. Andrzej Proniewski, przywitał i pozdrowił przybyłych gości, wśród których byli przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz seminariów sąsiednich diecezji – drohiczyńskiej, łomżyńskiej i ełckiej. W inauguracji uczestniczył także prawosławny Abp Jakub oraz licznie przybyli goście: rektorzy i dziekani z innych białostockich wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele, służb mundurowych oraz liczni przyjaciele seminarium.

Ks. Rektor wskazał na zjawisko gwałtownych i daleko idących przemian politycznych, gospodarczych, kulturowych i religijnych w świecie. Podkreślił jednocześnie znaczącą rolę seminariów duchownych.

„Nowy rok akademicki rozpoczynamy w świetle przyjętych przez kościół duszpasterskich założeń programowych a są nimi: trwający rok Życia Konsekrowanego, Rok Miłosierdzia i 1050. rocznica Chrztu Polski. Wymienione okoliczności wpisują się w kształtowanie osobowości na poziomie intelektu i ducha. Cechą bowiem, specyficzną człowieka, która go wyróżnia spośród innych istot jest zdolność poznania intelektualnego i pragnienie doświadczenia na poziomie ducha, a więc odnoszącego się do wymiaru transcendencji, do relacji w miłości z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Mimo upływu lat od powstania pierwszych struktur uniwersyteckich, w historii Polski, znaczenie szkół wyższych Jest ciągle ważne: to one przyczyniają się do pogłębienia wiedzy i osobowego rozwoju człowieka. Seminaria Duchowne oprócz troski za rozwój intelektualny przejmują odpowiedzialność za moralne i duchowe kształtowanie postaw. Dobre przygotowanie kapłanów służy nie tylko funkcjonowaniu kościoła ale także całemu społeczeństwu” – zaznaczył.

Następnie ks. dr Dariusz Wojtecki, prorektor seminarium, przedstawił ubiegłoroczne sprawozdanie z działalności seminarium. Zawarł w nim dane statystyczne dotyczące liczby studiujących w seminarium i ich działalność, wskazał na publikacje naukowe księży profesorów, zmiany w funkcjonowaniu biblioteki seminaryjnej oraz na promocje naukowe seminaryjnych wykładowców.

Immatrykulację alumnów pierwszego roku poprzedziło wspólne wyznanie wiary, po którym ks. Rektor wraz z ks. prof. Piotrem Tomasikiem, dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie wręczyli indeksy nowym studentom.

Wykład inauguracyjny pt: „Objawienia Boga miłosiernego w Starym Testamencie” wygłosił ks. prof. Franciszek Mickiewicz SAC, biblista wywodzący się z Archidiecezji Białostockiej.

Uroczystość uświetnił krótki recital fortepianowy prof. Roberta Marata z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Artysta wykonał utwory fortepianowe autorstwa O. Messiaena, J. S. Bacha oraz F. Chopina.

Nowy rok akademicki na pierwszym roku rozpoczęło siedmiu alumnów. Łącznie w białostockim seminarium do przyjęcia święceń kapłańskich przygotowuje się czterdziestu siedmiu kleryków: pięciu na drugim; dziesięciu na trzecim, sześciu na czwartym, dwunastu na piątym i ośmiu na szóstym roku.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne to najstarsza wyższa uczelnia w Białymstoku. W maju obchodziła jubileusz 70-lecia swej działalności w Stolicy Podlasia, a właściwie 70-lecie przeniesienia z Wilna. Wydział teologiczny w Wilnie należał do Uniwersytetu Stefana Batorego założonego w 1582 r., stąd tradycja białostockiego seminarium sięga znacznie dalej niż lata powojenne. Odtworzenie struktur wileńskiej uczelni, kontynuację jej myśli i tradycji, białostockie seminarium zawdzięcza księżom profesorom, którzy wraz z alumnami przybyli z Wilna do Białegostoku, wśród których był abp. Romuald Jałbrzykowski i bł. ks. Michał Sopocko.