W spotkaniu uczestniczyli Bp Henryk Ciereszko oraz ks. inf. Zygmunt Lewicki, wieloletni promotor wdrażania idei ekumenizmu w duchu II Soboru Watykańskiego w białostockim Kościele. Obecne były siostry zakonne ze zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, którego szczególnym charyzmatem jest promocja ekumenizmu, profesorowie i alumni seminarium, a także zainteresowane tematem osoby świeckie. Sympozjum moderował  ks. kan. Radosław Kimsza.

Pierwszą prelekcję wygłosił o. prof. Jacek Salij OP. Wskazał w niej na wspólny fundament, który łączy wszystkich wyznawców Chrystusa. Jest nim wiara w Trójjedynego Boga, w zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz sakramenty Chrztu i Eucharystii.

Wyjaśniając różnice dogmatyczne pomiędzy Kościołem katolickim, prawosławnym i protestanckim, stwierdził, że wciąż nie wykluczają one wzajemnej niechęci czy wrogości, pomimo polepszających się relacji. „Każda ze stron pamięta bardziej krzywdy, których doznała, niż te, które wyrządziła innym” – stwierdził. Prelegent podkreślił jednak, że w ostatnim półwieczu dokonały się znaczące zmiany, jakimi było „większe zwrócenie na siebie uwagi, wsłuchiwanie się w to, co mamy sobie nawzajem do powiedzenia i odrzucenie funkcjonujących od wieków niesprawiedliwych stereotypów”.

„Bądźmy dziedzicami wiary naszych ojców, czyli Chrystusa i Kościoła, ale ich błędów nie naśladujmy” – wzywał o. Salij. Wskazywał na zmiany, jakie dokonały się po II Soborze Watykańskim: „Wiele dobrego się wydarzyło i się dzieje, ale te zmiany są powierzchowne, jeśli nie płyną z naszych, nieustannie nawracających się serc” – mówił.

„Znakiem szukania autentycznego pojednania jest gotowość do oczyszczania pamięci historycznej. Nie można dążyć do pojednania kosztem prawdy” – podkreślał.

Kolejnym prelegentem był ks. dr Włodzimierz Misijuk z Kościoła prawosławnego. Dla ukazania różnic  pomiędzy chrześcijanami, posłużył się metaforami "kręgów na wodzie" i "lornetki". Wskazywał, że nie będzie jedności pomiędzy wyznawcami Chrystusa, jeśli nie będzie jej najpierw w każdym ludzkim sercu. Jedność ta powinna wypływać z nawrócenia i świadomości przynależności do Chrystusa i Jego Ciała, jakim jest Kościół.

Ostatnim głosem Trójgłosu był wykład dr Jerzego Sojki, przedstawiciela Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Przypomniał w nim podstawę Reformacji, był protest wobec pobożnościowych praktyk późnego średniowiecza. „Aby zrozumieć temat tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego z perspektywy luterańskiej - mówił – trzeba zrozumieć czym jest grzech”.

W swoim przedłożeniu tłumaczył, że w Kościołach protestanckim mówi się o „zakonie” i „Ewangelii”: „Zakon mówi, że człowiek jest grzeszny, ale jest też obietnica Ewangelii, która mówi, że został odkupiony bez żadnych zasług”. Dalej wyjaśniał, że grzech oznacza brak więzi z Bogiem, z czego wynikają złe czyny, brak pokoju i jedności na świecie.

W drugiej części spotkania, uczestnicy wzięli udział w nieszporach ekumenicznych w seminaryjnej kaplicy. Wieczornej modlitwie Kościoła przewodniczył Bp Henryk Ciereszko.

Kazanie wygłosił pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów - Ireneusz Dawidowicz. W homilii, nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego, zaczerpniętego z Ewangelii św. Jana „Daj mi pić” (J 4,7) wyjaśniał, że Jezus w swoich czasach nie był skandalistą. „To prawda, że łamał często konwenanse, ale nigdy nie prowadził do zgorszenia i nie łamał ludzkiej wiary” – mówił.

Pastor zachęcał do wsłuchiwania się w te słowa Pisma Świętego i wskazywał na ich osobiste, wspólne dla wszystkich chrześcijan, i ekumeniczne praktyczne zastosowanie.

„Jako naśladowcy Chrystusa, powinniśmy jak On łamać nie tyle radykalizm wiary, co obyczajów. Ponad radykalizm naszej wiary czy konfesji winniśmy przedkładać wzajemną miłość, gdyż wierzymy w tego samego Boga i spotykamy się wokół tego samego źródła «wody żywej» - zachęcał pastor.


23 i 24 stycznia w ramach tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego odbędzie się międzyreligijna modlitwa o pokój ludzi dobrej woli. Zostali do niej zaproszeni również zamieszkujący Białostocczyznę Tatarzy. 23 stycznia o godz. 12.00 w Domu Kultury Muzułmańskiej odbędzie się spotkanie pod hasłem „Modlitwa o pokój podlaskich Tatarów”. Natomiast 24 stycznia o godz. 8.00 w Soborze św. Mikołaja Cudotwórcy o pokój modlić się będą wyznawcy prawosławia, zaś o godz. 17.00 w tej intencji odbędą się w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów. O godz. 18.00 Mszy św. o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan przewodniczył będzie abp Edward Ozorowski. Po Mszy w położonym obok katedry kinie Ton będzie miał miejsce wieczór modlitewny i koncert  ewangelizacyjny zorganizowany przez wspólnoty modlitewne Białegostoku.