Świętość „to droga pokory, prostoty i ubóstwa, która sprawia, że jesteśmy wolni i szczęśliwi” – piszą biskupi w liście pasterskim zapowiadającym 14. Dzień Papieski. Podejmują refleksję nad tym, jak świętość rozumiał Papież – Polak oraz wspominają niedawne uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, przypadającego 12 października, w roku kanonizacji dwóch papieży, brzmi: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”. „Świętość to nie tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie na człowieka” – czytamy w liście Episkopatu Polski przed 14. Dniem Papieskim.

Biskupi zwracają uwagę na to, że świętości nie można ograniczyć jedynie do praktyk pobożnych ani nie można jej odnaleźć w postawie ucieczki przed życiem. „Święci zawsze zadziwiali swoją zwykłością, normalnością i pokorą. Potrafili łączyć to z heroicznością cnót uznanych przez Kościół” – piszą, odwołując się do przykładu Jana Pawła II. Rozumiał On świętość jako pielgrzymowanie do Boga. Zaznaczał, że jest ona darem i zadaniem „dla świeckich, tak samo jak dla zakonników i kapłanów”. Biskupi przypominają też słowa Jana Pawła II z 1991 r. o tym, że „postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”. Zdaniem Papieża świętość nigdy nie osłabia życia publicznego, ale je dynamizuje i wznosi na wyższy poziom.

Wspominając uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II z maja tego roku, biskupi podkreślają, że szczególną troską świętych Papieży była osobista więź z Bogiem. To właśnie ona stanowiła fundament ich świętości.

W liście Episkopatu znajdujemy zachętę do dziękczynienie Bogu za życie i kanonizację Jana Pawła II. Można je wyrażać poprzez modlitwę, świętość życia oraz wrażliwość na potrzeby innych. W Dniu Papieskim, 12 października, jak co roku będzie można wesprzeć „żywy pomnik” Jana Pawła II – Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która pomaga młodym, uzdolnionym ludziom z małych miejscowości w całej Polsce.

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski


W Archidiecezji Białostockiej pomoc z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” otrzymuje 40 stypendystów - gimnazjalistów, licealistów i studentów. Towarzyszy ona młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia, od gimnazjium, porzez szkołę średnią, aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on ściśle określone kryteria regulaminowe. Otrzymywane stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy.

Stypendyści nie tylko otrzymują stypendia socjalno-naukowe. Od momentu przyznania stypendium do ukończenia studiów są formowani w duchu nauczania bł. Jana Pawła II. Kilka razy w roku spotykają się na Mszach św. i spotkaniach formacyjnych, pracują jako wolontariusze w swoich środowiskach. W czasie wakacji razem z innymi podopiecznymi Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczą w letnich obozach formacyjnych w różnych miastach Polski.