W inauguracji wzięli udział białostoccy biskupi, przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele KUL oraz seminariów sąsiednich diecezji – drohiczyńskiej, łomżyńskiej i ełckiej.

Obecni byli również rektorzy i dziekani z innych białostockich wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele, służb mundurowych oraz liczni przyjaciele seminarium. Na uroczystość przybył również przedstawiciel prawosławnego abp. Jakuba.

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – rektor uczelni, witając przybyłych na uroczystość, przypomniał, że we współczesnym świecie, w którym tyle wagi przywiązuje się do postępu i tzw. podążania z duchem czasu, przed człowiekiem stają wciąż pytania, „na które ani współczesna nauka, ani charakterystyczny dla dzisiejszych czasów pęd ku uzyskiwaniu widocznych efektów nie potrafią dać odpowiedzi, choćby na pytania o źródło życia, jego sens i cel”.

Ks. Rektor zaznaczał, że właśnie w dawaniu odpowiedzi na te podstawowe pytania seminarium duchowne znajduje istotę swego istnienia i swego programu. Podkreślał, że ma być ono przede wszystkim szkołą wiary i radości. „Studenci seminarium mają przede wszystkim stawać się świadkami. Wołają o to dzisiejsze czasy, wzywają do tego wielcy święci, tacy jak nasz wielki Rodak Jan Paweł II, i wszystkie zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska zachodzące we wspólnocie Kościoła i poza nią” – podkreślał.

Po wysłuchaniu sprawozdania z ubiegłorocznej działalności uczelni, które przedstawił prorektor uczelni ks. dr Dariusz Wojtecki, indeksy dwunastu nowym alumnom I roku wręczył Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, włączając ich do grona studentów tegoż uniwersytetu.

Białostockie seminarium duchowne od wielu lat łączyła umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas tegorocznej inauguracji, Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński, przekazał na ręce ks. Rektora Proniewskiego, wydany przez Stolicę Apostolską dekret afiliacyjny AWSD w Białymstoku do Wydziału Teologicznego UKSW. Ten akt formalnego włączenia do struktur uniwersyteckich UKSW daje obu uczelniom możliwość jeszcze ściślejszej współpracy.

W słowie do zgromadzonych profesorów, alumnów i gości abp Edward Ozorowski zachęcał wykładowców i alumnów do wytężonej pracy w nowym roku akademickim. Metropolita białostocki zaapelował również do wszystkich zebranych o „codzienną troskę o słowo, które - jak podkreślał - tak ściśle związane jest z ludzką myślę i wyraża całe wnętrze osoby”.

Zwracając się do alumnów Abp Ozorowski zwrócił uwagę, że Bóg przemawiając do człowieka posługuje się słowem ludzkim. Życzył im, by rozwijali w sobie umiejętność posługiwania słowem, która została im „dana i zadana”. Życząc owocnego roku studiów zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i duchowej udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Obecny rok akademicki jest 68. po przeniesieniu seminarium z Wilna, gdzie działało począwszy od 1582 r. i przez wieki było częścią Uniwersytetu Stefana Batorego. Po powojennej zmianie granic wraz z przyjazdem do Białegostoku Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, rozpoczęło swoją działalność jako pierwsza wyższa uczelnia w tym mieście. Mury uczelni opuściło już ponad pół tysiąca kapłanów.