Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 11.00 różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Po południowej modlitwie Anioł Pański odprawiona została uroczysta Msza św. przy grocie, której przewodniczył Abp Senior Stanisław Szymecki.

Okolicznościowe kazanie, którego myślą przewodnią była refleksja nad rolą krzyża i wiary w przestrzeni publicznej, wygłosił ks. dr Jarosław Grzegorczyk - duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej. Zwracając się do pielgrzymów podkreślał, że krzyż i wiara powinny być motywem działania chrześcijanina w życiu osobistym i społecznym.

Kaznodzieja słowami św. Jana Pawła II zawartymi w adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” zachęcał zgromadzonych, aby „ożywiali duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc osobie i społeczeństwu, katoliccy świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra”.

Duszpasterz zauważył, że współcześnie ma miejsce bardzo śmiałe i lekkomyślne podważanie Bożego porządku stworzenia. „W miejsce tego porządku ludzie wprowadzają swój własny, definiując na nowo płeć, małżeństwo i rodzinę. Tymczasem bez Boga wszystko staje się względne, a zwłaszcza względne stają się fundamentalne wartości” – mówił.

Kaznodzieja stwierdził, że „współczesny świat pogrąża się w chaosie, gdyż to, co do niedawana uznawane było za zło, dzisiaj nazywa się dobrem. I dlatego należy przychodzić do krzyża, aby zadbać o swoją wiarę, aby ją przemyśleć i nie być zwietrzałą solą, kopcącą świecą, tylko prawdziwym światłem”.

Ks. Grzegorczyk przypomniał, że w tym roku Kościół w Polsce zachęca wiernych, by zadali sobie pytanie o ich wiarę w Syna Bożego. Przytoczył przykład św. Tomasza More z XVI wieku, człowieka wielkiej wiary, który został skazany na śmierć, dlatego że jako Kanclerz Anglii, miał odwagę sprzeciwić się królowi Henrykowi VIII, nie zgadzając się na kompromis ze złem, na łamanie prawa Bożego.

Przypomniał, że w Jubileuszowym 2000 r. papież Jan Paweł II ustanowił tego świętego patronem parlamentarzystów i administracji publicznej. Przez jego wstawiennictwo duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów powierzył Bogu środowisko administracji publicznej: „Święty Tomaszu, bądź wzorem i przykładem wszystkim parlamentarzystom oraz pracownikom administracji publicznej. Módl się za nami, abyśmy stawiając Boga na pierwszym miejscu służyli ludziom sprawiedliwie i z miłością”.

Na zakończenie Abp Stanisław Szymecki w ciepłych słowach podziękował zgromadzonym za przybycie i świadectwo wiary. Wyraził radość, że do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie przybyli ludzie nie lękający się publicznie wyrazić swojej wiary, oddania Kościołowi i wierności Chrystusowej Ewangelii. Zachęcał pracowników administracji publicznej, aby w jej duchu służyli innym, budowali dobro wspólne oraz wzajemną jedność.


Kolejną okazją do modlitewnego spotkania parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej będą rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 7-9 grudnia 2014 r. w starym kościele farnym.