W referacie pt. „Wychowanie katolickie dzisiaj - zagrożenia współczesnego wychowania” Bp Mendyk przedstawił różne definicje wychowania, wśród których zwrócił uwagę na definicję sformułowaną przez Jana Pawła II. Papież, który wielokrotnie w swoim nauczaniu podejmował temat wychowania, podkreślił w niej, że wychowanie jest procesem, który nigdy się nie kończy. Dalej prelegent mówił o współczesnych problemach, na jakie napotyka model katolickiego wychowania, a jednocześnie ukazywał wzór pedagogii - Mistrza z Nazaretu.

Legnicki biskup pomocniczy wskazał na niekorzystne dla wychowania katolickiego warunki społeczne i kulturowe ponowoczesności. Przedstawił cztery aktualne zagrożenia edukacyjne, wśród których wymienił: ideologię gender, zagrożenia płynące z internetu i nawiązywania kontaktów on-line oraz negatywne oddziaływanie mediów. Mówiąc o negatywnym wpływie mediów na młodego człowieka stwierdził, że przestały one pełnić funkcję informacyjną, a zaczęły kształtować rzeczywistość. Powszechne jest w nich nieprzestrzeganie zasad moralnych i brak odpowiedzialności za podawane treści. Wśród negatywnych oddziaływań mediów wspomniał m.in.: dewaluację władzy rodziców, sztuczne podkreślanie konfliktu pokoleń, potęgowanie uzależnień oraz podważanie hierarchii wartości.

Na zakończenie wystąpienia Bp Mendyk podał przykłady krajów zachodnich, które dziś zbierają negatywne owoce wieloletniego wychowania dzieci i młodzieży bez odniesienia do religii i tradycyjnych wartości.

Po wysłuchaniu referatu, uczestnicy warsztatów w trzech grupach konwersatoryjnych dyskutowali o problematyce wychowania katolickiego w społeczeństwie, w rodzinie oraz w szkole, a następnie przedstawili na forum wnioski z dyskusji i postulaty.

Pracą pierwszej grupy kierował ks. dr Dariusz Wojtecki. Referujący jej przebieg przedstawiciel grupy podkreślił, że duszpasterze sugerowali zwrócenie większej uwagi na promowanie wartości chrześcijańskich przez członków kościelnych ruchów i wspólnot, szczególnie poprzez świadectwo życia i współpracę z innymi środowiskami na wielu płaszczyznach życia społecznego. Przypomniana została również potrzeba stałej auto-formacji nauczycieli i duszpasterzy.

Mówiąc o postulatach wychowawczych w odniesieniu do rodziny, uczestnicy drugiej grupy, która dyskutowała pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Adama Skreczko, proponowali troskę o większe zaangażowanie dzieci w życie parafii, a dzięki temu „docieranie przez dzieci do rodziców”. Podkreślali także konieczność wykorzystywania działań duszpasterskich, takich jak: przygotowanie do sakramentów, wizyta kolędowa czy festyny rodzinne jako okazji do spotkań z rodzicami. Zwrócono także uwagę na znaczenie wspólnych praktyk religijnych w rodzinie.

Trzecia grupa, której pracą kierował ks. dr hab. Radosław Kimsza, zaznaczała konieczność troski o kontynuację nauczania religii na danym etapie szkolnym możliwie przez tego samego katechetę. Wskazano także na duże możliwości pozytywnego wykorzystania nowych mediów w nauczaniu, oddziaływanie wychowawcze poprzez liderów konkretnych środowisk, ścisłą współpracę parafii i szkoły oraz zaangażowanie rodziców w szkolną katechizację ich dzieci.

Podsumowując obrady, Abp Edward Ozorowski podkreślił, że „wychowanie oznacza ewangelizowanie”. „Wychowanie - zdaniem Arcybiskupa – to ciągłe wydobywanie z młodego człowieka obrazu Bożego, który nosi w sobie od stworzenia”. Arcybiskup dostrzegł „współczesne pęknięcie pomiędzy kerygmatem a katechezą”. „Mam wrażenie, że zatrzymaliśmy się na etapie katechezy przedchrzcielnej, która we wczesnym chrześcijaństwie przygotowywała do złożenia wyznania wiary i przyjęcia chrztu św. Brak w naszym przepowiadaniu katechezy mistagogicznej. Dzisiejsza katecheza w Polsce nie wydaje się, by w pełni dowartościowała to, co możemy nazwać jej funkcją mistagogiczną" – mówił. Zwracając się do duszpasterzy zaakcentował konieczność poświęcania większej uwagi mistagogii oraz łączenia jej z działaniem katechetycznym.

„Musicie od siebie wymagać” - powtarzając te słowa Jana Pawła II, Metropolita Białostocki apelował do kapłanów, by w swoich działaniach byli wytrwali i konsekwentni i nigdy nie marnowali otrzymanego od Boga daru. Zachęcał, by wzorce wychowawcze nieustannie czerpali z Ewangelii, „w której nie ma nic, co sprzeciwiało by się rozumowi, a jedynie to, co przerasta ludzki rozum”.

Doroczne spotkania warsztatowe dla kapłanów archidiecezji białostockiej dotyczą aktualnych zagadnień i problemów duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów do przyszłej realizacji. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich wzięło udział ponad 200 kapłanów.