Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich na podanych niżej warunkach:

 • Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech egzemplarzach.
 • Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
 • W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę i adres szkoły wraz z jej telefonem.
 • Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem –należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 7 października 2020 r. na następujący adres:
  Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
  15-087 Białystok
  ul. Kościelna 3 (tel. 85 7435720)
 • Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.