ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę sporządzenia audytu energetycznego na potrzeby aplikowania do Działania 5.3 RPOWP na lata 2014-2020


Audyt energetyczny budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach do Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

  1. Ocena kryterium „Cena netto” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty / Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 100 =

Oferty mogą być składane:

  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekonom@archibial.pl.
  • W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 85 665 24 24, poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 8.06.2016 r. do godz. 15:00.


Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowo-cenowy