WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania nr 2/5.3RPOWP/2017

na realizację robót budowlanych w ramach projektu: „Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą”


Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wyjaśnienia treści SIWZ z 19.VII.2017

Załączniki do odpowiedzi z 19.VII.2017