WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dn. 09.06.2017

dotyczy postępowania nr 1/5.3RPOWP/2017 o udzielenie zamówienia polegającego na:

zakup usług polegających na pełnieniu funkcji kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich wymaganych branżach w ramach projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą” – nadzór inwestorski”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


Z należnym szacunkiem

Ks. Tomasz Powichrowski
Ekonom Archidiecezji Białostockiej

SIWZ - wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia treści SIWZ - 2

Załącznik nr 3 do SIWZ -2