Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 1/5.3RPOWP/2017 na:

zakup usług polegających na pełnieniu funkcji kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich wymaganych branżach w ramach projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą” – nadzór inwestorski,

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Archidiecezja Białostocka, ul.Kościelna 1, 15-087 Białystok, tel. 85 665 24 24,
fax. 85 665 24 31, www.archibial.pl;
e-mail: ekonom@archibial.pl

II. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” MIiR/H 2014-2020/12(02)/09/2016/ z dnia 19.09.2016r.

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z niezbędną dokumentacją projektową jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://archibial.pl/ogloszenia/ - dokumentacja_nadzor_inwestorski.pdf

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
IV.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór techniczny we wszystkich wymaganych przez projekt branżach - nadzór inwestorski:
• Nadzór techniczny prac termomodernizacyjnych,
• Nadzór techniczny robót budowlanych (innych niż termomodernizacyjne).
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
IV.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do SIWZ.
IV.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


Z należnym szacunkiem
Ks. Tomasz Powichrowski
Ekonom Archidiecezji Białostockiej


Dokumentacja do pobrania: dokumentacja_nadzor_inwestorski.pdf