Fundacja Spe Salvi w Białymstoku w ramach realizowanego projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do współpracy:

Streetworkera/ asystenta socjalnego (5 stanowisk)

który, będzie świadczyć usługę w ramach realizowanego Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność streetworkerów/asystentów socjalnych”


Plik z zapytaniem do pobrania