Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczy postępowania nr 1/RPO/2016